Referat september 2022

Referat


1. Udsigtspunkter:
a. Design for sikring og forskønnelse af udsigtspunktet ved Mågevej er godkendt (Design vedhæftet)
b. Tilbud indhentet til reetablering af udsigtspunktet v. Mågevej
c. Tilbuddet er 62.000 DKK incl. Moms og er udenfor budgetrammen
d. Der indhentes tilbud fra andre udbydere for at validere prisen
e. Bestyrelsen vil vurdere hvorvidt det vil være nødvendigt at acceptere en budgetoverskridelse, da vi vurderer sikkerheden er nødvendig
f. Udsigtspunktet v. Gråspurvevej skal forskønnes ganske simpelt ved at skifte en del træværk. Dette vil bestyrelsen selv forestå, men tager gerne imod hjælp fra medlemmer, både i forhold til hænder og materialer


2. Afhentning af haveaffald
a. Haveaffald kan udlægges i løbet af uge 42
b. Det vil blive indsamlet uge 43
c. Der udsendes separat information omkring mængde og selve udlæggelsen inden da
d. Informationen udsendes via Probo og vil blive lagt ud på vores hjemmeside http://www.grundejerforeningenstrandgaarden.dk/


3. Bjørnemosen
a. Der er ikke sket yderligere i samarbejdet med naboforeningerne, men vi holder fortsat kontakten


4. Medlemmer
a. Sleipnersvej 45 & 48 skal vurderes i forhold til eventuelt medlemskab af foreningen
b. Punktet forventes medtaget på Generalforsamlingen 2023


5. Ordensregler & Servitutter i foreningen
a. Vi har en udfordring med enkelte matrikler ikke overholde gældende ordensregler og servitutter
b. Bestyrelsen er i dialog med et medlem omkring oplag af campingvogn på grunden, hvilket er i strid med gældende servitutter
c. Endvidere, er bestyrelsen af andre medlemmer blevet gjort opmærksom på, at enkelte matrikler har etableret hegn i skel og bebyggelse af anneks/hytter, som kan være i strid med gældende servitutter
i. Vi opfordrer de enkelte medlemmer til at sikre, at de overholder gældende servitutter, som findes på http://www.grundejerforeningenstrandgaarden.dk/
ii. Sekundært vil vi bede administrator vurdere, hvorvidt vi som bestyrelse selv skal håndtere dette, eller hvorvidt de enkelte sager skal påtales af anden vej
iii. Er man som naboer uenige om en eventuelt opsætning, så kan der læses mere på Hegnsyn | Gribskov.dk 


6. Bredbåndspuljen
a. Flere medlemmer har modtaget brev fra Styrelsen for Dataforsyning og Infrastruktur vedr. potentielt tilskud fra bredbåndspuljen
b. Bestyrelsen kontakter Kommunen, da en ansøgning skal foretages samlet og ikke af den enkelte grundejer
c. Bestyrelsen er dog fortsat af den overbevisning, at en eventuel samlet ansøgning skal drives af et separat udvalg, da der er behov for at flere medlemmer bidrager i processen. Vi har fra tidligere indsigt en forståelse for at dette er en krævende proces


7. Veje/Trafik
a. Bestyrelsen har modtaget henvendelse vedr. ønske om skiltning for højre vigepligt
b. Bestyrelsen henholder sig til gældende færdselsregler og vil i samme forbindelse generelt opfordre til at der køres efter forholdende, da området skal være et sted, hvor bløde trafikanter skal kunne færdes sikkert og afslappet


8. Evt.
a. Ved salg af bolig bedes sælger sikre, at ejendomsmægler kontakter vores administrator direkte. Bestyrelsen varetager ikke opgaver i forbindelse med salg af ejendomme.
b. Næste bestyrelsesmøde afholdes d. 8. november 2022