Administration § 16

§ 16.

Generalforsamlingen kan beslutte, at ejerforeningen skal antage en administrator til bistand vedvaretagelsen af ejendommens daglige drift.


Stk. 2. Administrator må ikke være ejer i ejerforeningen ogmå ikke være dennes revisor.