Vedtægter § 12

§ 12.

Bestyrelsen afholder møder, når den finder det fornødent, hvor kassereren er pligtig at fremlægge kasseekstrakt og restancefortegnelse. Mødet er beslutningsdygtigt, når 3 medlemmer er til stede. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme den afgørende. Ved uoverensstemmelser mellem formand og bestyrelsesflertal i en for foreningen vigtig sag er de hver for sig berettiget til at indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, som da afgør sagen. Ved bestyrelsesmøderne føres en beslutningsprotokol, som efter anmodning kan oplæses på den ordinære generalforsamling i forbindelse med beretningen om foreningens virksomhed siden sidste generalforsamling. Protokollen skal ved hvert bestyrelsesmøde godkendes af de tilstedeværende medlemmer og underskrives inden foreningsårets afslutning. Såfremt et bestyrelsesmedlem udebliver fra to på hinanden følgende bestyrelsesmøder uden at have sendt afbud, betragtes han/hun som værende trådt ud af bestyrelsen, og suppleanten indkaldes.