Genralforsamling 2010

8/2 2010

Referat af ordinær generalforsamling i

Grundejerforeningen Strandgaarden

1. Valg af dirigent.

Morten Laursen, Sl. 20, blev foreslået og valgt. Han indledte med at konstatere, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt og varslet, og at der var 23 stemmeberettigede, hvorefter han gav ordet til formand Michael Barding, Od. 22.

2. Bestyrelsens beretning.

Bestyrelsen præsenterede sig, og formanden aflagde bestyrelsens beretning, der indledtes med en velkomst til årets nye medlemmer:

128-Me. 7 Preben Jensen,

073-Mi. 13 Berit Andersen og Jens Hansen,

088-Fr. 5 Svend Aage Hoppensach,

033-Hu. 14 Lone Fredensberg og Per Jensen,

069-Mi. 5 Henrik Bonnerup,

055-Sl. 22 Jytte Hansen,

089-Fr. 7 Anja Waldstrøm og Klaus Plum,

034-Sl. 13 Charlotte og Danny Schønning,

017-Th. 1 Niels Lyngsie,

070-Mi. 7 Milica Nedovic & Jack Plambeck Jensen.

Bestyrelsen har holdt 5 bestyrelsesmøder i foreningsåret 2009, og årets aktiviteter afspejler, at vi vægter vores indsats på hhv. vore veje med tilhørende arealer, vores økonomi, håndhævelse af vore love - vedtægter og ordensreglement og vore relationer til omverdenen.

Vejene:

Vore veje er i en tålelig stand takket være de sidste fem milde vintre og regelmæssig vedligeholdelse. Der sker en opbygning af en økonomisk reserve, så vi kan købe rationelt ind, når en større strækning skal asfalteres. Det er nemlig således fat, at startomkost-ningerne på den type arbejde er forholdsvis store. Vi ejer ca. 10.000 m2 vej, som det koster ca. 1 mio. kr. at asfaltere.

Økonomien:

Vore omkostninger er lave og under streng kontrol i forhold til budgettet. En grundejer har ikke været til at kontakte siden 2006, hvilket kan ses af regnskabet. Vi holder grunden ifølge vore regler, har sendt alle restancer til retslig inddrivelse og fået sagen anerkendt.

I år har vi som sidste år foreslået en ny budgetpost, der er et økonomisk beredskab for bestyrelsen til indkøb af assistance i forbindelse med sager, der falder ind under håndhævelse af vore love bl.a. § 3.

Love og vedtægter:

Som nævnt i de udsendte orienteringer, er det engang imellem nødvendigt at bede nogle få grundejere læse vore fælles regler endnu engang og handle derefter. Når dette sker, møder vi som regel stor forståelse for nødvendigheden af reglerne.

Imidlertid har vi de seneste par år oplevet et par medlemmer, der har en anden tilgang til fællesskabet.

Vi har set en adfærd, der er i uoverensstemmelse med vore love og regler og kan bl.a. nævne ødelæggelse af vej og rabatter og grunde, der henligger i ikke hensigtsmæssig stand.

Vi har set en manglende lyst til at sætte sig ind i love og regler inden man erhverver ejendommene. For at anspore til øget samarbejde omkring overholdelse af vore medlems regler har det desværre været nødvendigt at købe ekstern assistance.

De tre ikke afsluttede sager er Midgårdsvej (Mi.) 3, Strandvejen (St.) 71 og 85.

St. 85 har været i fogedretten d. 3/2 2010, hvorefter der vil ske inddrivelse. Ejeren fremstilles med politiets hjælp næste gang, da han udeblev fra det berammede møde.

Mi. 3 og St. 71 blev gennemgået på PowerPoint og bestyrelsen udbad sig generalforsamlingens holdning til disse sagers videre forløb. De to grundejere har i flere år ikke villet samarbejde og rette sig efter de regler, de har forpligtiget sig til, da de erhvervede en ejendom i vor forening. Derfor vil bestyrelsen ud fra det indhentede juridiske responsum vi har fået udarbejdet køre disse sager hele vejen igennem, til om nødvendigt en domfældelse.

Der var opbakning til bestyrelsens fremgangsmåder.

I 2009 har vi også fundet det nødvendigt at få opmålt strandnedgangen ud for Mågevej, idet vor nabo mod øst, Helge Israelsen, foretog disponeringer på vort areal og efterfølgende hævdede at vort areal kun havde en bredde på ca. 70 cm. Landinspektøropmålingen viste 188 cm samt en 3 m bred privat fællesvej. Målingen viste endvidere at den pågældende grundejerforening har anlagt sin strand trappe delvist på vort areal på skrænten. Dette er naturligvis blevet påtalt.

Relationer til omverdenen:

Vi fortsætter som medlem af Landliggersammenslutningen for Gribskov Vest, og i 2009 har vi benyttet en af undergrupperne under kommunens kontaktudvalg nemlig RODEGRUPPEN til at få kommunen til at se på ST. 71. Sagen kører nu i kommunen.

Afslutningsvis ønskedes alle et godt nytår og beretningen blev overgivet til generalforsamlingens kommentarer og debat, hvorfra skal fremhæves:

Vejby Vesterstrands trappe slår et slag ind over vores skræntstykke, men de vil ikke udlevere nøgler til os som modydelse.

? L.H. Povlsen, Sl. 31, spurgte om ikke Israelsen skulle betale omkostningerne ved opmåling, da det var hans påstande, der havde afstedkommet vores opmåling.

! Formanden svarede, at det var GF Strandgården, der havde bestilt arbejdet og derfor skulle betale.

? E. Søgaard, Fr. 14, spurgte hvilen juridisk magt Rodegruppen har.

! Formanden svarede, at kommunen har mulighed for at give et påbud, og et påbud, der ikke bliver udført, ordnes af kommunen, som så inddriver omkostningerne.

A. Melhede, Od.28, udtrykte at det var rart at høre om sagerne, da man så fornemmede, hvad der blev gjort.

Beretningen blev godkendt med applaus.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab.

Formanden forklarede, at grunden til at udgifterne til websiden er dobbelt så store som budgetteret er, at TDC uden varsel lukkede websiden.

? B. H. Larsen, Mi. 9, spurgte, hvor meget der var brugt til strandtrappen.

! Kassereren forklarede, at der var en restpost på 5-600 kr. og at der er indbetalt et beløb til og med udgangen af 2009.

Regnskabet blev godkendt.

4. Strandtrappe.

Drøftelse af adgangen til stranden.

Formanden forklarede, at Peder Lønne mener, der findes et dokument fra 1918, som giver visse grundejere adgang til stranden.

Derfor har formanden været i arkiverne, men ikke kunnet finde noget så langt tilbage. Det ældste, der er blevet fundet, er fra 1930.

Rahbek købte i sin tid12c for at give strandadgang til grundejerne i sin nye udstykning, der bærer hans navn.

Formanden gennemgik historikken for foreningens strandtrappe, bl.a. skete der et stort skred mellem 1981 og 1982, og siden dengang er den ikke blevet genetableret.

Tidligere vedligeholdtes trapperne af Landliggersammenslutningen (LLS) for de midler, som tilfaldt LLS fra landliggerskatten.

Siden hen forsvandt landliggerskatten, og dermed også midlerne til vedligeholdelse af trapperne og genetablering af foreningens strandtrappe.

Formanden refererede også foreningens vedligeholdelsesaftale med Strandlygård, som nu er ophørt.

Der er på nuværende tidspunkt 50.000 kommunekroner til vedligeholdelse af kommunens trapper. For at få del i de penge, skal kommunen have lov til at annoncere med offentlig adgang, og det fik grundejerforeningen Strandlygård til at undlade at søge midler hos kommunen.

Bestyrelsen mener ikke, at vi har midlerne til at etablere en trappe.

B. H. Larsen, Mi. 9, forklarede, at undersøgelser har vist, at skrænten ikke var egnet til trappeetablering.

? K. S. Andersen, Sl. 36B, spurgte, om man vidste, hvorfor trappelauget ikke ville indgå en kollektiv aftale om trappeadgang.

! Formanden forklarede, at man ikke havde været villig til at give en fornuftig rabat, og at bestyrelsen ikke mente, man havde mandat til at bruge ca. 48.000 kr. på at skaffe grundejerne strandadgang.

L. H. Povlsen, Sl. 31, gjorde opmærksom på, at han ikke synes, den nuværende løsning er optimal.

Formanden slog fast, at der til hver en tid kan stilles forslag til løsninger, som bestyrelsen gerne vil arbejde videre med.

A. Melhede, Od.28, foreslog, at generalforsamlingen gav bestyrelsen mandat til at forhandle en aftale hjem med en øvre grænse på 10.000 kr.

H. Lyngholm, Th. 8, foreslog, at man bidrager med et beløb til den anden trappe.

E. Søgaard, Fr. 14, foreslog, at man forhørte sig, om foreningen kunne melde sig ind i den anden trappe mod kun at have ét medlemskab.

Formanden foreslog en driftsoverenskomst.

Bestyrelsen fik mandat til at gå ind og lave aftale med strandtrappeadgang til max. 20.000 kr.

Forslaget om trappe ved Mågevej bortfaldt.

Rettidigt indkomne forslag:

Foreningens forslag om hastighedsnedsættende foranstaltninger.

Vejmedlem, Peder Lønne, St. 67, præsenterede forslaget med opsættelse af kantpæle på Odinsvej, som de kendes fra landevejene, til en samlet pris på 11.000 kr.

Undervejs i debatten blev som alternativer til kantpælene foreslået hajtænder, skilte med legende børn, vejsøm og bump. 

Peder Lønne svarede, at man ikke måtte lave om på færdselsloven, så der kan ikke laves hajtænder. Bump må ikke etableres uden belysning og det samme gælder søm.

Formanden tilkendegav, at bestyrelsen gerne tager kontakt til politiets færdselsafd., som det blev foreslået, denne kontakt vil blive etableret af et medlem med kontakter til etaten. Bestyrelsen vil herefter beslutte, om der er muligheder for at arbejde videre med hastighedsnedsættende foranstaltninger.

Bestyrelsens forslag med kantpæle blev forkastet. 

Bestyrelsens forslag om mødehonorar til suppleanter.

Bestyrelsen havde stillet forslag om, at der betales mødehonorar på 100 kr. pr. møde til suppleanterne, for at delagtiggøre dem i bestyrelsesarbejdet.

Forslaget blev vedtaget.

Forslag om økonomisk erkendtlighed til frivillige strandrensere.

Erkendtlighed på 1.000 kr. til Den frivillige Strandrensningspatrulje, Hvid Strand, blev vedtaget.

Forslag fra T. Madsen Sl. 21, om, at der spares op til etablering af trappe.

Blev behandlet og forkastet under punktet Strandtrappe. 

Forslag fra T. Madsen, Sl. 21, om flytning af generalforsamling til Vejby og forår/sommer.

Der var argumenter både for og imod.

Formanden anskueliggjorde, at bestyrelsen ønskede at bevare en regnskabscyklus, hvor kontingentpengene kom i kassen først på året, så der var midler til sæsonens arbejder. Det vil ikke være tilfældet, hvis GF afholdes i sommerperioden.

Desuden bor de fleste medlemmer i byen.

Forslaget blev forkastet med overvejende flertal.

Alice Roos, Sl. 19, forslog brugerbetaling for genbrugsstation.

E. Søgaard, Fr. 14, kunne godt forstå synspunktet, og mente, at man burde arbejde for at få afhentet storskrald min. to gange om året.

Formanden mente, at det var en sag mellem den enkelte grundejer og kommunen.

Forslaget blev forkastet.

6.  Vedtagelse af budget, takstblad og bevillinger.

Formanden redegjorde for ønsket om øgningen af rådighedsbeløbet til advokatbistand.

Efter et par uddybninger af enkelte punkter, blev alt vedtaget med 20 stemmer for og 3 som undlod at stemme

7. Ordensreglement.

Blev vedtaget med overvejende flertal.

8. Valg.

Formand Michael Barding, Od. 22, sekretær Sus Falch, Th. 5, vejmedlem Peder Lønne, St. 67, suppleant Morten Laursen, Sl. 20 og bilagskontrollant Anni Melhede, Od. 28 blev genvalgt.

9. Eventuelt.

Intet blev diskuteret under dette punkt.