Vedtægter § 6

§ 6.

På grunden må der ikke drives nogen form for næringsvej eller haves oplag, ligesom der ikke må drives fabrik, næringsdrift eller anden virksomhed, der ved støj, røg eller ilde lugt samt på anden måde kan forvolde de omkringboende ulemper. Der må intetsteds indrettes værtshus eller lignende. Denne bestemmelse gælder også husdyrhold, bortset fra hunde og katte, for så vidt disse ikke er til gene for naboerne. Ved overtrædelse af denne bestemmelse er bestyrelsen berettiget til helt at forbyde medlemmet husdyrhold. Parcellens ejer er ansvarlig for de skader, som de selv, deres børn, gæster, lejere m.v. forårsager på veje, skilte, rabatter o.l. Ejeren er ligeledes ansvarlig for skader forvoldt af leverandører til parcellen. Klager og andre henvendelser vedrørende foreningens forhold skal indgives skriftligt til bestyrelsen.