E. Rabech

Servitutter

Denne servitut gælder: Med små variationer afhængig af hvornår grunden er udstykket

Odinsvej: 3 og 2 til 8

Thorsvej: 3 til 5 og 4 til 8

Huginsvej: 1 til 5 og 2 til 14

Sleipnersvej: 13 til 43 og 14 til 42

Midgårdsvej: 1 til 27 og 2 til 10

Frejasvej: 1 til 11 og 2 til 24

Vejby Strandvej: 57 til 87

(Jeg tager forbehold for fejl i numrene. Det er selvfølgelig den servitut der er tinglyst på ejendommen der gælder. Henning)

Begæres tinglyst som servitutstiftende på matr. nr. af vejby by og sogn:

Parcellerne pålægges følgende servitutter:

a. På parcellen må der ikke drives nogen form for næringsvej eller haves  oplag, ligesom der ikke må drives fabrik, nærings-drift eller anden virksomhed, hvortil der benyttes dampkraft, dampmaskine eller anden mekanisk drivkraft, der ved røg, støj, ilde lugt eller på anden måde kan forvolde de omkringboende ulempe. Der må intetsteds indrettes værtshushold eller lignende.

b. Såfremt parcellen ikke bebygges, må den ikke benyttes til oplagsplads af nogen art eller lignende fra hovedbestemmelsen med udstykningen afvigende formål.

c. Såfremt parcellen bebygges, skal sommerhuset til enhver tid, ligesåvel som parcellen iøvrigt, holdes i god og forsvarlig stand, så ledes at intet virker skæmmende på omgivelserne. Al bebyggelse på grunden, såsom sommerhus, udhus, og evt. garage skal opføres på støbt sokkel, carport undtaget, og der må kun anvendes nye materialer. Udhus og garage må kun opføres samtidig med sommerhuset. Opsætning af raftehegn omkring grunden er ikke tilladt.

d. Køberen og efterfølgende ejere af parcellen er pligtig til at indtræde som medlemmer i "Strandgaardens" grundejerforening, der omfatter parceller fra "Strandgaarden". Foreningens formål er at løse de for parcelejerne fælles opgaver. Foreningen ledes af en bestyrelse på mindst 3 medlemmer, dog altid et ulige antal, valgt blandt parcelejerne. Alle beslutninger træffes ved simpel stemmeflertal på generalforsamlingen. Medlemmerne kan kun tilpligtes at betale bidrag til fælles goder. Medlemmerne er pligtige at respektere de fælles forpligtigelser, der efter generalforsamlingens beslutning pålægges ejendommene. Køberen er medejer af og har strandret til det "Strandgaarden"s grundejerforening tilhørende strandareal, nemlig matr. nr. 12c af Vejby by og sogn med de samme rettigheder og forpligtelser som det har tilhørt sælgeren og tidligere ejere. Adgang til stranden foregår ad Mågevej.
Sælgeren er ikke medlem af grundejerforeningen, som ej heller kan forpligte sælgeren til at deltage i foreningens udgifter.

e. Parcelejerne er pligtige at respektere de stamparcellen pålagte servitutter og vejforpligtelser.

f. Der udlægges en 8 m bred vej forbi samtlige parceller. Hver enkelt parcelejer har renholdelses- og vedligeholdelsespligt til vejmidten ud for sin grund efter sognerådets skøn.

g. Enhver parcelejer er forpligtet til at tilsvare kr. 125,00 som sin andel i fremføringen  af el-ledninger langs vejene, beløbet forfalder til betaling 15. februar 1962.
Påtaleretten med hensyn til samtlige servitutter med undtagelse af servitut f har "Strangaarden"s grundejerforening i forbindelse med sælgeren eller til hvem han måtte overdrage påtaleretten, hvorimod påtaleretten med hensyn til servitut f påhviler sognerådet.
Bestemmelserne i § VIII begæres særskilt tinglyst som servitutstiftende.