Generalforsamling

27/2-2008

Referat af ordinær generalforsamling i
Grundejerforeningen Strandgaarden

Ad 1. Valg af dirigent.

Formand Michael Barding bød velkommen, og foreslog Morten Laursen, Sleipnersvej 20, som dirigent. Han blev valgt og indledte med at erklære generalforsamlingen for rettidigt indkaldt.

Der var 18 stemmeberettigede inkl. fuldmagter på generalforsamlingen.

Ad.2. Dirigenten gav ordet til formanden, som aflagde sin beretning:

Traditionen tro vil vi gerne byde velkommen til årets nye medlemmer, som hvis de er til stede, gerne må rejse sig:

Huginsvej 12  Michael Laursen.

Midgårdsvej 3 Jens Rasmussen.

Midgårdsvej 8 Clarissa Iversen & Jesper Larsen.

Bestyrelsen har holdt 5 bestyrelsesmøder i dette foreningsår.

Vi fungerer godt sammen og bidrager med det, vi er bedst til, i bestræbelserne på at administrere det mandat, vore medlemmer har givet os, på en økonomisk forsvarlig måde.

Normalt skal man jo ikke fremhæve nogen frem for andre, men i år må jeg fremhæve vejformand Jørn Lippert, der i foreningsåret har ydet langt over 200 timers arbejde i støtte til vore medlemmer på Thorsvej, der var stærkt generet af Ølfabrikkens produktion og kunder.

Tak til Jørn, fordi du sammen med grundejerforeningerne Vingolf og Baldersvej lagde en strategi der lykkedes.

Ud over Ølfabrikken, som nu er nedlagt, og en lokalplan, der ikke tillader erhvervsvirksomhed på stedet, havde vi igen i år 2007 valgt at vægte vor indsats på følgende områder:

1) Vore veje med tilhørende arealer ( Vejudvalget)

2) Vor økonomi ( Kasseren)

3) Håndhævelse af vore love - vedtægter og ordensreglement.

4) Vore relationer til omverdenen.

Vore veje er i en tålelig stand takket være de seneste tre milde vintre og regelmæssig vedligeholdelse. Vejene får ikke lov til at forfalde, derfor vil I se en økonomisk reserve etableret, således at vi kan købe rationelt ind og udbyde en større strækning til asfaltering, så startomkostningerne, der er store ved den type arbejde, bliver rimelige i forhold til resultatet.

Vi ejer ca. 10.000 m2 vej, som det koster ca. 1mio. at asfaltere i sin helhed.

Vore omkostninger er lave og under streng kontrol i forhold til budgettet. Kun Ølfabrik-udgifterne var uforudsete og endte heldigvis på et tåleligt niveau.

Som nævnt i sommerbrevet, er det engang imellem nødvendigt at bede nogle få grundejere læse vore fælles regler igen og handle derefter. Når dette sker, møder vi som regel stor forståelse for nødvendigheden af disse regler.

I vort område har der været besøg af brandvæsenet et par gange på grund af manglende overholdelse af kommunens regler og dermed fare for de omkring boende. Til orientering vil vi lige nævne, at det er en bekostelig affære for dem der er årsag til udrykningerne.

Vi har valgt stadig at være medlem af Landliggersammenslutningen for Gribskov Vest, som er repræsenteret i seks udvalg under et samarbejde med den nye Gribskov kommune.

Vi fortsætter også sponsoratet af strandtrappen på de aftalte vilkår.

Til sidst vil jeg takke min bestyrelse for en god indsats og et godt samarbejde.

Jeg ønsker jer alle en god sommer i vort dejlige område og vil hermed overgive bestyrelsens beretning til generalforsamlingens kommentarer og godkendelse.

Fra debatten skal fremhæves:

Bent Højer Larsen, Midgårdsvej 9:

Spurgte, om der har været retssag vedr. ølfabrikken og om kommunen ikke ville blande sig i vedligeholdelse af vore veje.

Vejformand Jørn Lippert svarede, at der efter mange års ulovligheder blev taget initiativ til en lokalplan, som ikke blev vedtaget. Ølfabrikkens produktion er overgået til Gourmetbryggeriet andetsteds, som nu tilsyneladende er ved at gå konkurs. I skrivende stund er der nogle anpartshavere, som er begyndt at stille spørgsmålstegn ved, hvor deres penge er blevet af.

Der har aldrig været en retssag.

Michael Barding svarede, at kommunen har stået som entreprenør på visse veje i andre grundejerforeninger og opkrævet udgiften over skattebilletten. Det ophører nu. De er efter sigende også begyndt at stille krav om, at man skal asfaltere.

Kommunen har dog stadig en tilsynspligt.

Eva Søgaard, Frejasvej 14:

Efter at drænene er blevet skyllet igennem, er der en tendens til, at alt vandet lander hos hende. Hun spurgte, om brønden på hendes grund kunne være stoppet.

Vejformand Jørn Lippert svarede, at han gerne vil sørge for, at brønden bliver efterset.

Herefter blev beretningen taget til efterretning.

Ad. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab.

Kasserer Henning Wass redegjorde for, at en kontingentrestance er gået til advokat.
2007-udgiften til veje på godt og vel 7.000 kr. fremgår først af regnskabet for år 2008.

Regnskabet blev godkendt.

Ad.4. Rettidigt indkomne forslag

Kirsten Sønderlev, Odinsvej 26, ønskede generalforsamlingen flyttet til sommerhusområdet og til medio maj.

Dirigenten anskueliggjorde, at der var tale om en ret indgribende lovændring, og foreslog, at generalforsamlingen tog stilling, til om bestyrelsen skulle arbejde på lovændringen.

Formanden forklarede, at det er ret dyrt at leje lokale, f.eks. forsamlingshuset i Vejby og købe kaffe på stedet. Desuden bor hovedparten af medlemmerne i København.

Det er også uhensigtsmæssigt at flytte generalforsamlingen til sent forår af hensyn til bestyrelsens økonomiske dispositionsmuligheder.

Eva Søgaard, Frejasvej 14, forklarede, at man har forsøgt det, at det var et stort arbejde for bestyrelsen af lave det om, og der ikke var flere fremmødte af den grund.

Forslaget med at flytte generalforsamlingen og om at bestyrelsen skulle undersøge muligheden for en flytning blev forkastet med flertal.

Ad. 5. Vedtagelse af budget, takstblad og bevillinger.

Bestyrelsen foreslog en lille kontingentforhøjelse til 950 kr. årligt pr. parcel.

Kirsten Sønderlev, Odinsvej 26, havde stillet forslag om, at kontingent blev fastholdt på 900 kr.

Bent Højer Larsen, Midgårdsvej 9, hævdede at bestyrelsen for år tilbage havde sagt, at der kun var tale om en midlertidig forhøjelse, og spurgte, hvornår kontingentet blev sat ned til 700 kr. igen.

Michael Barding forklarede, at vi regner med at asfaltere foreningens veje hvert 30. år, og derfor er det nødvendigt fortsat at hensætte penge til asfalteringen – der er tale om rettidig omhu.

Tidligere har der været overvejelser om, at bestyrelsen skulle kautionere for et lån til asfaltering, og det vil bestyrelsen ikke.

Jørn Lippert forklarede, at nabogrundejerforeningen Avlegården ikke havde sat penge til side, og pludselig måtte ud i enorme kontingentstigninger, da asfalteringen pludselig blev tvingende nødvendig.

En grundejer fra Vejby Strandvej nævnte, at de havde fået store problemer med vand på grunden efter, at Vejby Strandvej var blevet asfalteret. Jørn Lippert lovede at kigge over med henblik på en evt. afhjælpning.

Budgettet blev vedtaget, og forslaget fra Kirsten Sønderlev blev dermed forkastet.

Ad. 6. Valg

Formand Michael Barding, Odinsvej 22 blev genvalgt med akklamation.

Sekretær Sus Falch, Odinsvej 5 blev genvalgt med akklamation.

Formanden opfordrede suppleant Kaj Duckert Jansen, Odinsvej 34, som har fulgt bestyrelsesarbejdet, til at træde ind i bestyrelsen som erstatning for Peder Lønne, der gerne vil overtage Kaj D.J.’s plads som suppleant.

Kaj Duckert Jansen, Odinsvej 34, blev nyvalgt som vejmedlem.

Peder Lønne, Vejby Strandvej 67 og Morten Laursen, Sleipnersvej 20, blev valgt som suppleanter.  

Erik Lang Pedersen, Frejasvej 12 og Peder Lønne blev valgt som revisorer

Ani Melhede, Odinsvej 28, blev genvalgt som revisorsuppleant.

Ad 7. Evt.

Bjarne H. Dehs, Thorsvej 6 roste bestyrelsen for arbejdet med ølfabrikken.

Dernæst takkede dirigenten for go’ ro og orden og afsluttede generalforsamlingen.

Referent: Sus Falch
Dirigent:
Morten Laursen
Formand: Michael Barding