Referat 26/2 2018

Grundejerforeningen Strandgaarden 3210 Vejby

 Referat af ordinær generalforsamling, afholdt mandag den 26. februar 2018

Følgende medlemmer var repræsenteret til mødet – enten ved personligt fremmøde eller ved fuldmagt: Strandvejen 59, Thorsvej 5; Huginsvej 6; Sleipnersvej 20, 26, 27, 31, 40 og 43 (fuldmagt); Frejasvej 1 og 4 (begge ved fuldmagt); Odinsvej 3, 12 og 16

I alt 14 medlemmer, heraf 3 ved fuldmagt.

Dagsordenspunkt 1 – Valg af dirigent

Gert Christensen blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Dagsordenspunkt 2 – Bestyrelsens beretning

Gert Christensen aflagde bestyrelsens beretning. Han henviste til den skriftlige beretning, som var udsendt med mødeindkaldelsen. Han fremhævede i øvrigt følgende.

Foreningen havde fået 9 nye medlemmer.

ST 59 Louise Svendgaard Møller og Bent Jerne Outzen

ST 87 Andreas Cornelius

FR 5 Lone Bunckenburg og Preben Iversen

FR 7 Christina og Steffen Blauenfeldt Otkjær 

FR 10 Jacob Forup Stubkjær

SL 16 Kirsten Reimer og Emil Rønneberg     

OD 34 Joan og Carsten Peitersen                 

MI 13 Martin Gregersen og Lise Drøgemüller   

ME 12 Julie og Brian Møller Lindblad

Velkommen til disse.                                                                                                                    

Bestyrelsen vurderede, at der inden for de nærmeste år ikke ville være behov for at foretage større udbedringer af foreningens veje.

Dette var baggrunden for forslaget om at nedsætte kontingentet.

Han opfordrede fortsat medlemmerne til at tilmelde kontingentbetalingen til betalingsservice og oplyse deres email-adresser til kassereren, så udgifter til opkrævning og porto kunne spares.

Han opfordrede medlemmerne til at udvise godt naboskab, bl.a. ved at overholde bestemmelserne i ordensreglementet.

Formandens beretning gav anledning til enkelte spørgsmål og kommentarer. Flere nævnte, at rabatterne ofte bliver kørt op af lastbiler med ærinder hos de enkelte medlemmer. Forsamlingen opfordrede medlemmerne til at bede vognmænd udvise agtpågivenhed ved kørsel i området.

Beretningen blev herefter godkendt.

Dagsordenspunkt 3 – Forelæggelse af det reviderede regnskab

Kasserer Henning Wass fremlagde regnskabet, idet han henviste til det udsendte materiale. Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger.

Dagsordenspunkt 4 - Rettidigt indkomne forslag

4.1. Nedsættelse af kontingent

Bestyrelsens forslag om at nedsætte kontingentet med 200 kr. blev vedtaget.

4.2. Opsætning af trafikspejle på Strandvejen ved Thorsvej og Odinsvej

Bestyrelsen fik mandat til at søge kommunens tilladelse [kommunen har efterfølgende givet afslag på foreningens ansøgning med henvisning til, at sådanne spejle risikerer at give en falsk tryghed og derfor risikerer at gøre mere skade end gavn].

Forsamlingen drøftede herudover følgende, rettidigt indkomne forslag:

a)    Fælles indsamling af haveaffald

Der var stillet forslag om, at der 1-2 gange om året organiseres indsamling af haveaffald, således at de enkelte medlemmer inden for et givet tidsrum kan lægge deres haveaffald i rabatten, hvorefter det bliver afhentet af en vognmand. Forslagsstillerne havde været i kontakt med en vognmand, der ville udføre opgaven for ca. kr. 30.000,- + moms. i alt ca. kr. 37.500,-

Der udspandt sig en længere debat, hvor tilhængerne pegede på det rationelle i at gå sammen i stedet for at køre affaldet enkeltvis. Modstanderne pegede på, at mange medlemmer forsøgte at holde deres have som et kredsløb og derfor ikke havde behov for at få kørt haveaffald bort. Desuden var der andre, som af den ene eller den anden grund kunne have svært ved at lægge haveaffaldet ud i rabatten inden for de angivne tidsrum. Efter modstandernes opfattelse ville det være urimeligt at lade foreningen betale en så stor udgift, som kun ville komme enkelte medlemmer til gode.

Forslaget blev sat til afstemning og blev forkastet med 8 stemmer imod og 6 stemmer for.

b) Forslag om at få etableret en strandtrappe for enden af Mågevej.

 Formanden oplyste, at foreningen for nyligt havde fået afslag fra de kompetente myndigheder på en sådan ansøgning, men at bestyrelsen gerne gav det endnu et forsøg. Det blev aftalt, at bestyrelsen skulle vende tilbage over for forsamlingen, hvis myndighederne skulle vise sig mere positive nu.

Dagsordenspunkt 5 – Takstblad, bevillinger og budget

Kassereren henviste til det udsendte materiale og anbefalede det til godkendelse.

Takstblad, bevillinger og budget blev enstemmigt vedtaget uden debat.

Dagsordenspunkt 6 – Ordensreglement

Det gældende ordensreglement blev vedtaget.

Formanden bad forsamlingen forholde sig til, om bestyrelsen skulle bestræbe sig på en strikt håndhævelse af reglementet, eller om man hellere skulle basere sig på en mere ad hoc præget tilgang, hvor der blev appelleret til godt naboskab, og hvor bestyrelsen kun skulle gribe ind ved tydelige overtrædelser, hvor et medlems adfærd var til tydelig gene for andre.

Formanden tilkendegav, at bestyrelsen klart var tilhænger af den sidstnævnte tilgang. Det var der almindelig opbakning til i forsamlingen.

Dagsordenspunkt 7 – Valg

Mikkel Larsen og Morten Bo Laursen blev genvalgt til bestyrelsen.

Louise Møller (Strandvejen 59) blev valgt ind som nyt medlem af bestyrelsen.

Bestyrelsen består herefter af 5 medlemmer.

Flemming Thorup (Sleipnersvej 26) blev valgt som suppleant.

Ani Melhede og Anne Beck blev genvalgt som bilagskontrollanter.

Dagsordenspunkt 8 – Eventuelt

Der var ingen drøftelse under dette punkt

København, den 8 maj 2018

Morten Bo Laursen, sekretær

Gert Christensen, formand og dirigent

Tilmelding af e-mail: h.wass@mail.dk