Referat 2013

Referat af ordinær generalforsamling i

Grundejerforeningen Strandgården d. 25.2.2013.

Generalforsamlingen mindedes det mangeårige bestyrelsesmedlem og tidligere formand,

Peder Lønne, som var død pludseligt på en ferie på Bali.

Ad. 1. Valg af dirigent.

Fungerende formand Morten Laursen, Sl. 20 bød velkommen, og foreslog Michael Barding, Od. 22, som dirigent.  

Han blev valgt, og erklærede generalforsamlingen for lovlig indkaldt og varslet, og konstaterede at der var 32 stemmeberettigede.

Ad. 2. Bestyrelsens beretning.

Dirigenten gav ordet til formanden, der bød velkommen til flg. nye grundejere:

Hu. 2 Lotte og Lennart Nielsen

Hu. 3 Mikkel Malby Schoos

Sl. 17 Jørgen Sørensen og Ole Markussen

Od. 8 Gry Gronenberg og Peter Fristrup

Od. 12 Lena Schaub og Michael Brandt

Fr. 12 Karsten Lang Pedersen

Bestyrelsen har holdt 4 bestyrelsesmøder i dette forenings år.

Vi har igen i år valgt at vægte vor indsats, som årets aktiviteter afspejler:

1) Vore veje med tilhørende arealer (Vejudvalget)

2) Vor økonomi (Kassereren)

3) Håndhævelse af vore love - vedtægter og ordensreglement

4) Bestyrelses arbejdet

5) Vor strandadgang

Ad 1

Vore veje er fortsat i en tålelig stand (status efterår 2012). De får ikke lov til at forfalde, derfor planlægger vi i foråret/sommeren 2013 at asfaltere for ca. kr. 500.000,- dette burde række til ca. halvdelen af foreningens ca. 10.000 m2 vejareal. Kasseren vil fremlægge de indkomne tilbud som er resultatet af den foretagne udbuds forretning ultimo 2012.

Ad 2

Vore omkostninger er fortsat lave.

De domfældte nuværende og tidligere grundejere på Midgårdsvej 3 der har beskadiget foreningens veje tilbage i 2008 har nu været i fogedretten og vort krav er tinglyst på ejendommen. Vi har ved brev i august i 2012 bedt den grundejer der bebor ejendommen om at kontakte vores kasserer og starte en afdragsordning på mellem 500,- og 1.000,- kr. pr. måned med foreningen.

Vi har til dato ikke hørt fra vedkommende, hvorfor vi i dag stiller forslag om at vi bringer ejendommen på tvangsauktion.

En tvangsauktion vil betyde at bestyrelsen hermed har gjort det optimale for at inddrive foreningens tilgodehavende. Dvs. vi kan enten se at vi bliver fyldestgjort eller at vi skal afskrive vort tilgodehavende. Vi er klar over at en tvangsauktion, hvor vi ikke bliver fyldestgjort betyder at vore omkostninger øges med ca. kr. 15.000,- dvs. foreningens potentielle tab der skal afskrives, øges til ca. kr. 35.000,-. Bestyrelsen finder imidlertid at denne 5 årige sag nu skal afsluttes og at I vores generalforsamling vedtager vort forslag.

Såfremt vort forslag ikke bliver vedtaget vil vi sikre bedre midler mod fremtidige skyldnere ved på vor generalforsamling, at kræve et forslag vedtaget om at vi alle deponerer et pantebrev f.eks. på kr. 20.000,- i vore huse hos foreningen således, at bestyrelsen nemt kan inddrive restancer og erstatnings krav hos jer, naturligvis efter fornødent retslig afgørelse.

Dette er praksis i ganske mange grundejerforeninger og forekommer rimeligt idet det ville reducere belastningen på bestyrelsens tid væsentligt.

Såfremt forslag ikke nyder fremme vil bestyrelsen forbeholde sig ret til at afgå idet vilkårene for at håndhæve vore love ikke længere skønnes rimelige.

Ad 3

Vi vil gerne takke vore medlemmer for den store interesse, der er i at holde vore fælles regler og dermed vort område. Antallet af påtaler er igen reduceret kraftigt i 2012.

Ad 4

Den 1. september 2012 trak vores formand (Michael Barding) sig fra posten fordi hans kone blev eneejer af sommerhuset, dog er formanden stadig fuldgyldigt medlem af husstanden. Vore vedtægter er ikke tydelige i denne situation derfor trak formanden sig og bestyrelsen konstituerede sig med mig som formand. Bestyrelsen ønsker imidlertid ikke at få begrænset rekrutterings grundlaget til bestyrelsen derfor fremsætter vi forslag om at et myndigt medlem af husstanden kan vælges. Såfremt dette forslag vedtages vil vor fratrådte formand genindtræde og fuldføre sin valgperiode.

Ad 5 Mulighederne for strandadgang kort:

Vor ansøgning til Miljøcenter Roskilde er som vi orienterede jer om sidste år afslået. Vi har anket afgørelsen og har siden fået en indsigelse fra nabo-grundejerforeningen i sagen. Vi har sendt svar tilbage 4/1 2013 (Indsigelse og svar vedlagt)

Hvis vi her i foråret modtager tilladelse skal vi kunne bygge vores trappe så hurtigt som muligt derfor genfremsætter vi forslaget plan A som det eneste løsningsalternativ på at få strandadgang:

Plan A: Vi opfører vor egen trappe ved Mågevej med offentlig adgang klar til brug snares muligt efter at vi har fået den nødvendige myndigheds godkendelse.

Afslutning:

Til sidst vil jeg takke min bestyrelse for en god indsats og et godt samarbejde samt ønske jer alle en god sommer i vort dejlige område og hermed overgive bestyrelsens beretning til generalforsamlingens kommentarer.

Fungerende formand

Morten Bo Laursen

- og derefter fremlagde bestyrelsens beretning, som var fremsendt med indkaldelsen.

Beretningen blev overgivet til generalforsamlingens debat og hurtigt godkendt.

Ad. 3. Det reviderede regnskab

Kassereren fremlagde det reviderede regnskab.

Regnskabet blev godkendt.

Ad.4.1. Forslag til vedtægtsændringer.

Bestyrelsens ændringsforslag til §4, §8 og §13 i lovene, som var fremsendt med indkaldelsen, blev vedtaget.

Det blev i forlængelse af behandlingen af forslagene om vedtægtsændringer vedtaget at nedsætte et udvalg, som skal foretage en gennemskrivning af vedtægterne. Udvalget består af Jørn Lippert, Od. 3, Michael Brandt, Od. 12 og Henning Wass Sl. 40. Michael Brandt udformer første udkast, hvorefter udvalget mødes.

Forslag 4.2. Forslag om opførelse af strandtrappe og etablering af anlægsbudget på 230.000 inkl. moms, som finansieres ved kontingentforhøjelse på 250 kr. pr. medlem fra og med 2013 til investeringen er betalt. Fremsat af bestyrelsen.

Forslaget blev vedtaget.

Forslag 4.3. Bestyrelsen bemyndiges til at give andre grundejerforeninger og eller offentligheden adgang til stranden via den af os etablerede trappe. Fremsat af bestyrelsen

Forslaget blev vedtaget.

Forslag 4.4.

Den frivillige strandrensningsgruppe, ”Hvid strand”, der indsamler affald på stranden, tildeles en erkendtlighed på 1.500,- kr. Fremsat af bestyrelsen.

Forslaget blev vedtaget.

Forslag 4.5

Bestyrelsen bemyndiges til at søge foreningens fordring fyldestgjort ved at begære

Midgårdsvej 3 på tvangsauktion eller indgå forlig. Fremsat af bestyrelsen.

Forslaget blev vedtaget.

Forslag 4.6.

I forlængelse af drøftelser på generalforsamlingen 2012 foreslår bestyrelsen, at der etableres en ordning med fælles afhentning af haveaffald. Fremsat af bestyrelsen.

Forslaget blev forkastet.

4.7. Rettidigt indkomne forslag fra medlemmerne.

Ændringsforslag til §8 som gengivet herunder og fremsat af Tina Madsen, Sl. 21:

Nuværende afsnit:

På generalforsamlingen afgøres alle spørgsmål ved simpelt stemmeflertal af de fremmødte, dog kræves til lovændring eller tillæg til lovene, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer derfor.

(nuværende vedtægt giver fremmødte medlemmer (ca. 24 ud af 136) en meget stor fordel i forhold til vedtægtsændringer )

Ændres til:

Til vedtægtsændring fordres, at mindst halvdelen af medlemmerne er til stede og afgiver stemme, og at beslutningen tages med mindst 2/3 af de afgivne stemmer.

Forslaget blev forkastet. 

Forslag til ny § i vedtægterne som gengivet herunder af Tina Madsen, Sl. 21:

§ (bør også være gældende, såfremt der ikke kan vælges bestyrelse)

Opløsning af Grundejerforeningen Strandgården kan kun vedtages på en ekstraordinær generalforsamling, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede og afgiver stemme for et sådant forslag med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Opløsningen vil kunne finde sted med Gribskov Kommunalbestyrelses godkendelse. I tilfælde af foreningens opløsning tilfalder foreningens nettoformue Gribskov kommune til anvendelse til formål indenfor grundejerforeningens område. Herfra skal fratrækkes eventuelle udgifter til aflysning af tinglyste servitutter på ejendommene.

Forslaget blev forkastet.

Forslag om flytning af generalforsamling til det tidlige forår i Vejby. Fremsat af Alice Roos, Sl. 19.

Forslaget blev forkastet.

Ad. 5. Vedtagelse af takstblad, bevillinger og budget.

Takstbladet blev vedtaget.

Bevillinger og budget blev vedtaget.

Ad. 6. Vedtagelse af ordensreglement.

Ordensreglementet blev vedtaget med ændring om fyrværkeri.

Ad. 7 Valg.

Morten Laursen, Sl. 20, blev nyvalgt som bestyrelsesmedlem og bestyrelsen konstituerer sig efterfølgende.

Henning Wass, Sl. 40 og Kai Duckert Jansen, Od. 34 blev genvalgt.

Michael Brandt, Od. 12 blev valgt som suppleant.

Ani Melhede, Od. 28, blev genvagt som bilagskontrollant.

Som bilagskontrollant-suppleant blev valgt Jørgen Sørensen, Sl. 17.

Evt.

Det blev fra forsamlingen påpeget, at det ikke havde været muligt, at se medlemmernes forslag før generalforsamlingen pga. fristen. Derfor tilbød bestyrelsen, at rettidigt indkomne forslag fra foreningens medlemmer fremover bliver offentliggjort på foreningens hjemmeside før generalforsamlingen. 

Referent: Sus Falch

Fungerende formand: Morten Lauersen

Dirigent: Michael Barding

Bestyrelsen har efterflg. konstitueret sig med:

Michael Barding, Od. 22, som formand,

Henning Wass, Sl. 40, kasserer,

Sus Falch, Th. 5, sekretær,

Kai Duckert Jansen, Od. 34, vejformand

Morten Laursen, Sl. 20 som vejmedlem.