Vedtægter § 8

§ 8.

Foreningens interesser varetages af generalforsamlingen, bestyrelsen og revisionen. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Ordinær GENERALFORSAMLING afholdes hvert år på en hverdagsaften inden udgangen af februar i Region Hovedstaden, men dog ikke i folkeskolernes vinterferie, og indvarsles af bestyrelsen i så god tid som muligt og senest 3 uger før dens afholdelse. Forslag, regnskab samt budget fra bestyrelsen søges så vidt muligt oplyst til medlemmerne sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

Forslag, der af medlemmerne ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingens afholdelse, og kun disse forslag kan behandles endeligt. Forslag skal indeholde økonomiske konsekvenser.

Forslag lægges på foreningens hjemmeside.

Forslag der ikke er optaget på dagsordenen, kan ikke sættes under afstemning. På grundejerforeningens generalforsamling har hver parcel een stemme. En myndig person kan repræsentere en parcel, hvis skriftlig fuldmagt fra ejer foreligger. Der kan ikke stemmes ved mere end een fuldmagt. Skifteretter, værger, kurator i boer, bestyrelser for stiftelser, selskaber og lignende kan møde på generalforsamlingen og afgive stemme på vedkommende parcels vegne.

Stilles på generalforsamlingen forslag om skriftlig afstemning, skal afstemning foretages skriftligt, når blot et medlem stemmer for dette.

På den ordinære generalforsamling vælges en bestyrelse på mindst 3 og gerne 5 personer. (E. Rahbech's servitut)

I ulige år vælges 2 personer, 2 bilagskontrollanter. I lige år 3 personer og en suppleant til bestyrelsen. Bestyrelsen konstituerer sig efterfølgende.

Valgbar til bestyrelsen er ejere eller myndige samboende medlemmer af ejerens husstand. Alle valg gælder for 2 år.

På den ordinære generalforsamling skal følgende punkter behandles:

1. Valg af dirigent.

2. Bestyrelsens beretning om det forløbne år.

3. Forelæggelse af det reviderede regnskab.

4. Rettidigt indkomne forslag.

5. Vedtagelse af takstblad, bevillinger og budget.

6. Valg af bestyrelse mm.

7. Eventuelt.

På generalforsamlingen afgøres alle spørgsmål ved simpelt stemmeflertal af de fremmødte, dog kræves til lovændringer eller tillæg til lovene, at mindst 2/3 af de fremmødte stemmer derfor. I modsat fald er forslaget bortfaldet på den generalforsamling. Der kan ikke under dagsordens pkt. eventuelt stilles forslag under afstemning. De på generalforsamlingen vedtagne beslutninger indføres i foreningens protokol, der underskrives af dirigenten og medlemmerne af bestyrelsen. Efter generalforsamlingens afholdelse udsendes referatet af bestyrelsen til hver parcels ejer.

Indeholdende sammensætningen af bestyrelsen.