Referat 22/2 - 2016

Grundejerforeningen Strandgaarden 3210 Vejby

Referat af ordinær generalforsamling, afholdt mandag den 22. februar 2016

Følgende medlemmer var til stede:

Thorsvej 5 og 8; Huginsvej 6; Sleipnersvej 18, 20 og 40; Midgårdsvej 7; Frejasvej 5, 9, 12 og 14; Odinsvej 2, 9, 28 og 36; Mellemkæret 4.

Desuden var Odinsvej 22, Midgårsvej 6 og Frejasvej 1 repræsenteret ved fuldmagt.

I alt 19 medlemmer, heraf 3 ved fuldmagt.

Dagsordenspunkt 1 – Valg af dirigent

Jørn Lippert blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Dagsordenspunkt 2 – Bestyrelsens beretning

Formanden henviste til den skriftlige beretning, der var udsendt med indkaldelsen og gennemgik kort hovedpunkterne.

Odinsvej 28 anførte, at der ikke var behov for yderligere vejbump ud over de allerede etablerede. Dette gav ikke anledning til yderligere bemærkninger, og bestyrelsens beretning blev herefter godkendt.

Dagsordenspunkt 3 – Forelæggelse af det reviderede regnskab

Kassereren henviste til det udsendte regnskab, som blev enstemmigt godkendt.

Dagsordenspunkt 4 – Hjertestarter

Formanden henviste til det udsendte materiale. Hjertestarteren vil blive placeret i krydset Odinsvej / Midgårdsvej.

Efter en kort drøftelse, hvor flere medlemmer udtrykte tvivl om, hvorvidt en sådan hjertestarter ville nytte noget, hvis det virkelig gjaldt, og hvor flere også udtrykte bekymring for, om den ville blive stjålet, men hvor det omvendt også blev anført, at blot ét reddet liv ville opveje alle modargumenter, blev forslaget vedtaget med 14 stemmer for; én undlod at stemme, og 4 stemte imod.

Dagsordenspunkt 4.1. – Vedtægtsændring

Bestyrelsen havde fremsat forslag om ændring af vedtægternes § 5. Formanden henviste til det udsendte materiale og nævnte, at forslaget var begrundet i et ønske om, dels at have mere præcise regler, der var til at håndhæve, dels at præcisere, at forpligtelsen til at holde sin hegnsbeplantning inden for skel gælder alle hegn ud mod områdets veje og foreningens fællesarealer.

Forslaget medførte en langvarig debat, hvor flere gjorde gældende, at forslaget var for vidtgående, fordi det reelt ville betyde, at mange medlemmers hegnsbeplantning ville skulle fjernes, selv om det ikke var til gene for nogen, fx fordi overskridelsen af skel skete i flere meters højde. Det blev endvidere anført, at forslaget på det punkt var mere vidtgående end de eksisterende beskæringsregler fra Gribskov Kommune.

Debatten mundede ud i et ændringsforslag, hvor der efter den af bestyrelsen foreslåede ændring: ”…. Medlemmerne har tillige pligt til at holde sin hegnsbeplantning inden for skel, der vender ud mod områdets veje og foreningens fællesarealer. ” blev tilføjet: ”…. i henhold til Gribskov Kommunes beskæringsregler.”

Forslaget blev med denne ændring vedtaget med 18 stemmer for. Én undlod at stemme.

4.2. Rettidigt indkomne forslag

Der var indkommet 2 forslag, hvoraf det ene – forslag om indkøb af flishugger – forud for generalforsamlingen var blevet trukket tilbage.

Det andet forslag handlede om en fælles ordning for afhentning af haveaffald og gav anledning til en længere debat.

Bestyrelsen tilkendegav fra starten, at man ikke havde noget decideret imod ordningen, men at bestyrelsen ikke ønskede at stå for organiseringen, administrationen og ansvaret for ordningen.

Flere medlemmer fandt ikke denne tilgang særligt imødekommende og henviste til, at sådanne ordninger fandtes i mange andre grundejerforeninger. To medlemmer meldte sig til at stå for ordningen, hvis forslaget blev vedtaget.

Forslaget blev forkastet med 7 stemmer for; 9 imod og 3, der undlod at stemme.

Dagsordenspunkt 5 – Takstblad, bevillinger og budget

Kassereren henviste til det udsendte materiale og anbefalede det til godkendelse.

Takstblad, bevillinger og budget blev enstemmigt vedtaget.

Dagsordenspunkt 6 – Ordensreglement

Det af bestyrelsen udsendte forslag til nyt ordensreglement blev vedtaget med to mindre ændringer, dels om græsslåning, dels om beskæring. Den vedtagne ordlyd blev følgende:

Græsslåning: Græsslåning på foreningens arealer (rabatterne) skal finde sted mindst 3 gange om året; inden den 15. maj, 1. juli samt den 15. august og helst flere gange af hensyn til naboerne.

Beskæring: Beskæring af hegnsbeplantning mod områdets veje og foreningens fællesarealer skal finde sted mindst én gang om året inden den 15. august og i henhold til Gribskov Kommunes beskæringsregler.

Dagsordenspunkt 7 – Valg

Michael Barding (Odinsvej 22), Morten Bo Laursen (Sleipnersvej 20) og Mikkel Larsen (Odinsvej 3) blev (gen)valgt til bestyrelsen.

Bente Lyngholm (Thorsvej 8) blev genvalgt som suppleant. Charlotte Jørgensen (Midgårsvej 7) blev valgt som suppleant.

Som bilagskontrollanter genvalgtes Ani Melhede (Odinsvej 28). Ligeledes valgtes Anne Beck (Huginsvej 6).

Dagsordenspunkt 8 – Eventuelt

Porto. Frejasvej 14 foreslog at indføre en regel om, at medlemmer, der insisterede på at modtage portobelagte breve, selv skulle betale herfor. Forslaget blev noteret af bestyrelsen.

Fyrværkeri. Frejasvej 5 oplyste, at forbuddet mod fyrværkeri tilsyneladende havde virket efter hensigten.

På forespørgsel oplyste formanden, at bestyrelsen ikke mente sig berettiget til at påtale overtrædelse af servitutter, som vedrørte forholdet mellem to medlemmer, fx vedrørende opsætning af plankeværk.

Morten Bo Laursen, sekretær

Jørn Lippert, dirigent

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Michael Barding som formand, Henning Wass som kasserer, Gert Sigh Christensen som vejformand, Mikkel Larsen som medlem af vejudvalget og Morten Bo Laursen som sekretær.