Vedtægter § 4

§ 4.

Hvert medlem betaler kontingent helårlig på foreningens konto. Kontingentets størrelse fastsættes af generalforsamlingen. Kontingentet er forfaldent til betaling senest 1. maj, med regnskabsår 1/1 til 31/12. For kontingenter, der ikke er betalt rettidigt, er bestyrelsen berettiget til, efter at medlemmet er adviseret herom, at lade inddrive ad rettens vej skadesløst for foreningen.

Et medlem, der er i restance til foreningen, har ikke stemmeret på generalforsamlingen, ligesom husstandens medlemmer ikke kan vælges til tillidshverv i foreningen. Er et medlem utilfreds med bestyrelsens afgørelse med hensyn til inkassoforretning vedrørende kontingent eller andet til foreningen skyldigt beløb, kan afgørelsen indankes for den første ordinære generalforsamling, hvis afgørelse er endelig. Medlemmerne er pligtige at meddele bopælsforandring til formanden eller kassereren senest 14 dage efter flytning. Når bestyrelsen bliver nødsaget til at indhente oplysninger om medlemmers helårsadresseændringer eller ejerskifte hos Gribskov Kommune skal foreningens udgifter i denne forbindelse betales af ejeren.

Når et medlem overdrager sin ejendom eller på anden måde ophører med at være ejer af denne, er vedkommende fra dette tidspunkt ophørt med at være medlem af foreningen og kan intet krav rette mod dennes formue. Den nye ejer indtræder i den tidligere ejers rettigheder og forpligtelser overfor foreningen efter indmeldelse, idet den tidligere ejer dog tillige vedbliver at hæfte for eventuelle restancer overfor foreningen, eller indtil den nye ejer har berigtiget restancerne og overtaget forpligtelserne.