Kørselshastighed:
Max. 30 km/t af hensyn til sikkerheden samt vejenes holdbarhed.

Græsslåning:
Græsslåning skal finde sted på rabatten mindst 3 gange om året, inden den 15. maj, 1. juli samt den 15. august og helst flere gange af hensyn til naboerne.

Beskæring:
Beskæring af hegnsbeplantning mod foreningens veje og fællesarealer skal finde sted mindst 1 gang om året, inden den 15. august.

Foreningens arealer:
Foreningens arealer må ikke benyttes til oplag.

Parkering:
Egne og gæsters biler skal så vidt muligt parkeres på egen grund. 


Hunde/katte:
Hunde skal føres i snor på vort område. Katte (og hunde uden snor) skal holdes på egen grund.

Afbrændning:
Mindre bål med kreativt formål er tilladt (snobrød / pølser m.m.)

Afbrænding er forbudt i sommerhusområder fra 1/1 2011


Fyrværkeri:
Det er ikke tilladt at affyre fyrværkeri i vores område pga. at der ligger stråtækte huse i området.
Gældende fyrværkerilov skal følges.I perioden 1. maj - 31. august gælder følgende:


Støjgener:

Brug af støjende maskiner – f.eks. græs/hæk/sav/kværn m.fl. må kun foregå i tidsrummet

Hverdage                kl. 9:00-18:00

Søn- og helligdage kl. 9:00-12:00


Der skal uanset tidspunkt tages hensyn til naboerne.

Radio/Musik:

Brug af radio/musikanlæg må kun finde sted, så det er uden gene for naboerne.


Ovenstående ordensregler er sidst revideret og vedtaget på generalforsamlingen 25. februar 2019Common Rules and Regulations

 

Speed limits:

For safety reasons, there is a maximum 30 km/h. This may also preserve the long time condition of the roads.

 

Grass:

Grass trimming should take place on the verge of the road at least 3 times a year, before May 15’Th, July the 1’st, and August the 15’Th, preferably more often out of the considerations of the neighborhoods.

 

Pruning:

Pruning of hedges and plants facing the association's roads and common areas have to take place at least once a year, before August the15th.

 

The association's areas:

The association's areas are not be used for storage.

 

Parking:

Owner and guests' cars must be parked on own premises/ground as far as possible.

 

Dogs/cats:

Dogs must be kept on a leash in our area. Cats (and dogs without a leash) must be kept on own premises/ground.

 

Fires:

Small bon fires for recreational purposes are allowed (e.g., bread on sticks / roasting sausages, etc.).

 

Burning of waste and such is prohibited buy law in our residential areas from January the 1’st 2011. Relevant regulations must be followed.

 

Fireworks:

Fireworks in our area are not allowed due to thatched houses in the area. Relevant regulations must be followed.

 

For the period of May the 1’st – August the 31’Th, the following applies:

 

Noise Disturbances:

Machinary noise: Use of noisy machinery – e.g., lawn mower/hedge cutter/saws/grinder, etc. – may only take place during the following times:

Weekdays: 9:00 AM - 6:00 PM

Sundays and holidays: 9:00 AM - 12:00 PM

Regardless of the time, consideration must be taken into account..

 

Noise from radio/music:

Use of loud radio/music/sound systems should only occur without causing inconvenience to the neighbors.

The above rules and regulations were last revised and adopted at the general assembly on February 25’Th, 2019.

Ordensreglement