Generalforsamling 2020

REFERAT 3/2 2020

Pga. Corona med mere har bestyrelsen ikke holdt fysisk møde om de foreslåede ting på generalforsamlingen og er også en af årsagerne til at referatet er blevet meget forsinket.

Det er ikke for at være uhøflig, at der ikke bliver nævnt navne i referatet, ud over bestyrelsen.

Der er flere medlemmer der ikke ønsker at finde deres navne på nettet.

Velkommen til nye ejere i 2019 på følgende adresser: Odinsvej 21, 24 og 26 – Mellemkæret 14 Vejby Strandvej 65, 71 og 77 – Midgårdsvej 3, 9 og 19 – Sleipnersvej 28 – Frejasvej 14 og 18 – Thorsvej 1

Følgende medlemmer var repræsenteret ved generalforsamlingen – enten ved personligt fremmøde eller ved fuldmagt: 11

 Dagsordenspunkt 1 – Valg af dirigent

Medlem fra Sleipnersvej 41 blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Dagsordenspunkt 2 – Bestyrelsens beretning

Louise Møller aflagde bestyrelsens beretning.

Bestyrelsen har i løbet af 2019 afholdt to bestyrelsesmøder, hvor særligt foreningens veje og muligheden for etablering af en ny strandtrappe har været på dagsordenen.

Flere medlemmer har i løbet af året påpeget fortsatte problemer med ødelagte veje og rabatter grundet tung lastbilkørsel. Bestyrelsen har derfor valgt at udbedre en række mindre revner ved bl.a. Frejasvej. For at sikre, at vores veje tager mindst mulig skade, opfordrer bestyrelsen til, at man beder vognmænd udvise agtpågivenhed ved kørsel i området.

Bestyrelsen har ligeledes besluttet at få renset foreningens dræn, når vejret tillader det – efterårets megen regn har betydet, at rabatter og græsplæner indtil nu har været for våde.

Som vedtaget på sidste års generalforsamling blev foreningens hjertestarter i efteråret flyttet til

Sleipnersvej 40, hvor Henning Wass fremover lægger strøm til, for at sikre tilstrækkelig opvarmning af skabet. 

I efteråret bad bestyrelsen Advokathuset Advodan undersøge muligheden for at etablere en ny strandtrappe ved Mågevej. På baggrund af en gennemgang af sagens materiale og tidligere afgørelse, samt en dialog med Kystdirektoratet – som oplyser at kravene til opførelse af strandtrapper ikke er blevet lempet – vurderer Advodan, at afgørelsen vil blive den samme som i 2012. Dog har Gribskov Kommune i efteråret selv etableret en ny strandtrappe – som erstatning for en gammel – ligesom at de efterlyser lignende projekter; så måske der stadig er en chance.

I efteråret deltog bestyrelsen ligeledes i et dialogmøde omkring sortering af husholdningsaffald arrangeret af Gribskov Kommune. Kommunen har vedtaget en affaldsplan for 2019-2014, hvorfor man søgte inspiration til, hvordan kommunens borgere kan affaldssortere mere. Der er endnu ikke truffet nogen afgørelse, men der blev drøftet forskellige løsninger lige fra antallet af skraldespande og tømninger, til lokale affaldsstationer. Kommunen forventer at sende de konkrete tiltag i høring i løbet af 2020.

Bestyrelsens beretning og vurdering af vejenes beskaffenhed gav anledning til et enkelt spørgsmål vedrørende vejchikaner og hastighedsbegrænsning. Bestyrelsen blev opfordret til at gøre noget ved trafikken på Odinsvej og Mellemkæret, hvor der ofte opleves acceleration. Bestyrelsen gjorde opmærksom på, at det ikke er tilladt at indsnævre vejene, men der vil blive kigget på andre løsninger.    

Beretningen gav ikke anledning til yderligere bemærkninger og blev herefter godkendt. 

Dagsordenspunkt 3 – Forelæggelse af det reviderede regnskab

Henning Wass henviste til det udsendte materiale. Der blev stillet spørgsmålstegn ved, hvorfor nogle medlemmer betaler halvt kontingent (16 medlemmer på Vejby Strandvej) – dette skyldes, at de enkelte matrikler ligger ud mod offentlig vej, hvorfor de ikke skal bidrage direkte til vedligeholdelse af foreningens veje.

Regnskabet blev godkendt uden yderligere bemærkninger. 

Dagsordenspunkt 4 – Indkomne forslag

4.1 Vejbump ud for Sleipnersvej 29

Der var enighed om, at vejbumpet ikke skal være til gene, hvorfor der skal findes en løsning. Denne må dog ikke gå ud over foreningens øvrige grundejere. Det blev tilmed besluttet, at grundejeren ikke selv kan/skal betale for nedlæggelse af vejbump. Bestyrelsen arbejder videre hermed.

4.2 Indsamling af haveaffald

Det blev besluttet at lave en forsøgsordning, hvor der efter Sankt Hans gives mulighed for fælles indsamling af haveaffald. Dette evalueres ved næste generalforsamling i 2021. Det skal dog undersøges, hvorvidt der må lægges haveaffald i rabatten på offentlig vej.  

4.3 Ændring af vedtægter

a) Bestyrelsen blev givet mandat til at finde en anden løsning med banken – dog skal denne sikres ved tofaktorgodkendelse. Hvis dette ikke er muligt fastholdes nuværende bestemmelse vedrørende kassererens rådighedsbeløb.

b) Det blev besluttet at ændre vedtægterne, således at bestyrelsen fremadrettet kan bestå af minimum tre medlemmer.

Dagsordenspunkt 5 – Takstblad, bevillinger og budget

Henning Wass henviste til det udsendte materiale. På baggrund af tilslutningen til de indkomne forslag, blev det besluttet at hæve budgettet for veje/rabatter til 65.000 grundet forsøgsordningen med indsamling af haveaffald samt sikring af øget trafiksikkerhed. De ekstra midler til trafiksikkerhed og haveaffald finansieres via foreningens formue.  

Takstblad, bevillinger og budget blev godkendt uden yderligere bemærkninger.

Dagsordenspunkt 6 – Ordensreglement

Det gældende ordensreglement blev vedtaget.

Dagsordenspunkt 7 – Valg til bestyrelse mm.

Louise Møller blev genvalgt til bestyrelsen. Bo Hammer Aagesen (Mellemkæret 11) og Charlotte Jørgensen (Midgårdsvej 7) blev valgt til bestyrelsen.

Bestyrelsen består desuden af Henning Wass og Niels Bang Andersen 

Dagsordenspunkt 8 – Eventuelt

Bestyrelsen blev opfordret til at indsamle tilmeldinger til kursus i brugen af hjertestarter og afholde et sådant i efteråret 2020.

Der blev ligeledes spurgt til mulighederne for at afholde mindre sociale arrangementer som fx sommerfest.

Endnu en opfordring til at melde sig med en mail-adresse, så det er hurtigere at få oplysninger ud. Kan ske via h.wass@mail.dk 

Der er f.eks. lige kommet henvendelser om bredbånd i vores område.