Referat 27/2 2017

Referat af ordinær generalforsamling i Strandgaarden, afholdt mandag den 27. februar 2017

Følgende medlemmer var til stede:

Thorsvej 5; Huginsvej 6; Sleipnersvej 20, 39 og 40; Frejasvej 5 (ved fuldmagt); Odinsvej 3 og 36; Mellemkæret 5.

 I alt 9 medlemmer, heraf 1 ved fuldmagt.

 Dagsordenspunkt 1 – Valg af dirigent

Jørn Lippert blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indkaldt.

Dagsordenspunkt 2 – Bestyrelsens beretning

Gert Christensen aflagde bestyrelsens beretning. Han fremhævede følgende:  

Foreningen har fået 8 nye medlemmer:

ST 65 Eva Susanne Gram

ME 5 Anette Creve-Fræmohs

SL 19 Mette & Lars Kirkeby Østergaard

OD 22 Mette Thorhauge og Rasmus Andersen

ME 4 Nina Rostgaard og Jakob Jakobsen

FR. 4 Nana Maanu og René Matzen

SL 22 Jeppe Koch-Olsen

SL 33 Anne Ernst og Martin Ziemer

 Velkommen i foreningen

Bestyrelsen havde holdt tre møder, hvor fokus havde været på veje, håndhævelse af regler / reglementer og økonomi

For så vidt angår foreningens veje oplyste Gert, at der indtil videre ikke ville blive etableret flere vejbump. Pankas-sagen var slut og med det for foreningen positive resultat, at vi alt i alt var sluppet 45.000 kr. billigere, end Pankas havde ønsket.

For så vidt angår håndhævelse af foreningens love oplyste Gert, at der generelt var god opbakning fra medlemmerne, herunder til at leve op til kravene til klipning af hæk og slåning af græs.

For så vidt angår foreningens økonomi understregede Gert, at omkostningerne fortsat holdes på et lavt niveau, hvilket bl.a. skyldes, at kommunikation til de fleste af medlemmerne kan foregå pr. e-mail i stedet for med brev. Vi vil gerne have de sidste ca. 40 stk. med.

Tilmelding af e-mail: h.wass@mail.dk

Gert oplyste endelig, at der var opsat en hjertestarter i krydset mellem Odinsvej og Midgårdsvej. Planerne om at etablere en strandtrappe for enden af Mågevej var endeligt opgivet på grund af manglende tilladelse fra myndighederne.

Gert afsluttede hermed bestyrelsens beretning.

ME 5 bad om at få tilsendt korrespondancen mellem foreningen og myndighederne med henblik på at se, om der måtte være nogen muligheder, som kunne være overset. Kasserer Henning Wass ville sende det relevante materiale.

Beretningen blev herefter godkendt af forsamlingen.

Dagsordenspunkt 3 – Forelæggelse af det reviderede regnskab

Kassereren henviste til det udsendte regnskab, som blev enstemmigt godkendt.

Dagsordenspunkt 5 – Takstblad, bevillinger og budget

Kassereren henviste til det udsendte materiale og anbefalede det til godkendelse.

Takstblad, bevillinger og budget blev enstemmigt vedtaget uden debat.

Dagsordenspunkt 6 – Ordensreglement

Det gældende ordensreglement blev vedtaget uden bemærkninger

Dagsordenspunkt 7 – Valg

Gert Christensen og Henning Wass blev genvalgt til bestyrelsen.

Den tidligere formand, Michael Barding, havde i løbet af året solgt sit sommerhus og var derfor udtrådt af foreningen.

Ingen ud over den siddende bestyrelse stillede sig til rådighed for valg (hverken direkte til bestyrelsen eller som suppleanter), og bestyrelsen består således nu af 4 medlemmer.

Dagsordenspunkt 8 – Eventuelt

Foreningen havde fået en henvendelse fra naboforeningen, Avlegården, som havde forespurgt, om Strandgaarden havde indvendinger mod, at Bjørnemosen blev omdannet til en sø uden omkostninger for Strandgaarden.

Det var der ingen, der havde, og bestyrelsen blev bemyndiget til at meddele dette til Avlegården.

København, den 6. maj 2017

Morten Bo Laursen, sekretær

Jørn Lippert, dirigent

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig med Gert Sigh Christensen som formand, Henning Wass som kasserer, Mikkel Larsen som vejformand og Morten Bo Laursen som sekretær.