Vedtægter § 5

§ 5.      

Medlemmerne har pligt til at holde rabatten, der er en del af foreningens vejareal, ud for sin grund slået til en højde af maksimum 15 cm samt at holde grunden slået, således at frøbærende ukrudt spredes mindst muligt. Overholdes denne bestemmelse ikke, er bestyrelsen berettiget til at påtale dette. Bliver påtalen ikke efterkommet inden 14 dage, vil arbejdet blive udført ved foreningens foranstaltning på det pågældende medlems bekostning. Der må ikke anbringes affaldsdynger, oplag eller lignende på foreningens arealer eller op til nabogrunden.

Medlemmerne har tillige pligt til at holde sin hegnsbeplantning inden for skel, der vender ud mod områdets veje og foreningens fællesarealer.

I henhold til Gribskov Kommunes beskæringsregler.