Referat december 2023

Referat Bestyrelsesmøde Strandgaarden Vejby

7. december 2023


  1. Gennemgang af referatet fra sidste møde – ingen kommentarer
  2. Dræn og vandløb:
   1. Bestyrelsen har vedtaget at vi foretager rutinemæssig vedligeholdelse af dræn jf. beslutning tilbage fra 2009
   2. til verserende sag mellem foreningen Avlegården og tilstødende parceller, er der fortsat uoverensstemmelse omkring ansvarsdeling. Gribskov kommune har defineret det er et mellemværende mellem parcellerne Frejasvej 14, 16, 18 og GF Strandgaardens ”haveareal” samt Bjørnemosevej 22 og 24.
  3. Udsigtspunkterne: Naboer og vedligeholdelse af gangsti
   1. Stien ned til udsigtspunktet i forlængelse af Mågevej er dels ejet af Grundejerforeningen Strandgaarden, samt en fælles sti.
   2. Stien er en fællessti som med delt ejerskab udgøres af en matrikel tilhørende vores grundejerforening samt en del af nabomatrikel.
   3. Forening forventer derfor at aftale pleje af området med den anden part i kommende sæson.
  4. Veje og rabatter:
   1. Foreningen har dialog med entreprenør vedr. reparation af veje
   2. Vejene er belastet af et øget tryk grundet flere tunge køretøjer i vores område
   3. Bestyrelsen skubber budgettet for 2023 til 2024, og vil i foråret iværksætte udbedring af de synlige skader
   4. Foreningen vil på generalforsamlingen give en yderligere opdatering og diskutere behovet for en mere grundig analyse af vores vejnet
   5. Bestyrelsen vil inden generalforsamlingen udarbejde et overslag på omkostningerne – (JG)
   6. Bestyrelsen afventer officiel afslutning af Global Connects etablering af fibernet i området og tilhørende reetablering af rabatter. Vi har konstateret at reetableringen er foretaget flere steder med et fint resultat. Foreningen modtager gerne billeder og anden dokumentation fra medlemmer måtte opleve andet
  5. Bestyrelsesforsikring:
   1. Forsikringen skal fornyes og bestyrelsen har bedt administrator om at vurdere, hvorvidt den nuværende forsikring er tidssvarende.
  6. Generalforsamling 2024
   1. GF 2024 afholdes d. 22. februar kl. 18 – indkaldelse udsendes senest d. 31. januar 2024
   2. Sted for afholdelse undersøges og informeres ifm. indkaldelsen
   3. BHA påtager opgaven mht. regnskab og budget – sendes rundt til bestyrelsens godkendelse
   4. Agendaen:
    1. Valg af dirigent
    2. Formandens beretning
    3. Regnskab
    4. Gennemgang Indkomne forslag
    5. Vedtagelse af takstblad, bevillinger og budget
    6. Valg af bestyrelse
    7. Eventuelt
   5. Jesper, Erik og Christian er på valg
   6. Rettidig indsendelse af forslag er 7. februar 2024
   7. Bestyrelsen vil inden GF gennemgå nuværende vedtægter mht. at sikre vedtægterne er tidssvarende og afspejler de rammer vi arbejder indenfor.
   8. Bestyrelsen indkaldes til separat Teamsmøde for gennemgang af eventuelle ændringer
   9. Eventuelle ændringer vil blive bragt til GF for afstemning
  7. Eventuelt
   1. Ny postlov 2024: Bestyrelsen er opmærksom på den nye postlov og diskussioner omkring fælles postkasse-anlæg. Definitionen er endnu utydelig og afventer eventuelle ændringer
   2. Affaldssortering: Gribskov kommune har forslag ude omkring affaldssortering gældende for alle inkl. sommerhusområderne. Bestyrelsen følger denne debat og afventer eventuelle ændringer
   3. Næste møde: Kort virtuelt d. 18. januar 2024