Referat maj 2022

Referat Bestyrelsesmøde Maj 2022

1. Udsigtspunkt Mågevej
a. Mulighed for fjernelse af hegn og spunsvæg undersøges sammen med naboen inkl. Økonomi – Har ikke været muligt at etablere kontakt med naboerne endnu
b. Niels undersøger med Kystdirektoratet om der er nyt ift. Dispensation til renovering af udsigtspost, bænke og hegn
c. Mulighed for lapning undersøges inkl. Økonomi – gøres efter dispensation fra Kystdirektoratet er modtaget

2. Udsigtspunkt Gråspurvevej
a. De rådne møbler udskiftes med holdbar løsning
b. Der tales med naboen om hegnet og støttepæle
c. Oprydning foretages af Erik & Bo snarest muligt. Der er mulighed for at bibeholde de eksisterende stolper og blot udbedre øvrigt
d. Hegnet nærmest kystvejen foreslås kortet ned i højden for at går udsigtspunktet mere synligt. Dialog med naboer etableres af Niels

3. Veje
a. Tilbud afventes på svingsten. Er modtaget og etableret i henhold til budget

4. Bjørnemosen
a. Naboforeningen afholder i uge 14 bestyrelsesmøde og udpeger i den forbindelse et udvalg til at undersøge mulighederne for området
b. Niels deltog i møde d. 15. maj 2022 – referat nedenfor. Christian samler op efter sommerferien og vi ser på mulighederne for at samarbejde om de yderligere emner listet nedenfor.

1 Møde med tilstødende grundejerforeninger

c. Forum mødes for eksempel en gang om året, hvor følgende emner for eksempel kan diskuteres:

 • o Erfaringsudveksling
 • o Fælles interesser i forbindelse med for eksempel
 • o Vandværk
 • o Netværk
 • o Elforsyning
 • o Kloaker
 • o Kommune – for eksempel affaldssortering
 • o Veje og vedligeholdelse
 • o Naturbeskyttelse og – udvikling
 • o Nabohjælp
 • o Hjertestartere
 • o Loppemarkeder

5. Haveaffald
a. Materiale tilsendt fra Charlotte
b. Information lagt op på internettet – Bo
c. Vi sender en reminder ud efter sommerferien

6. Administrator + Takstblad
a. Information er udsendt og opkrævning udsendes 1. maj – er blevet forsinket. Information sendt ud via administrator fra bestyrelsen og informeret på hjemmesiden

7. Hjertestarterkursus
a. Aflyst pga. manglende tilmelding
b. Vi forsøger igen på et senere tidspunkt – Erik holder fast i opgaven
c. Forslag: Kunne det eventuelt være ifm. Loppemarkedet?

8. Loppemarked
a. Tidspunktet er fastlagt til søndag d. 14. august fra 10.00-14.00
b. På nuværende tidspunkt er der tilmeldt 5-6 der ønsker en bod. Vi håber på flere deltagere, og har også behov for hjælp til organisering og eksekvering
c. Bo undersøger med naboer på Mellemkæret i forhold til at anvende Kæret som markedsplads
d. Information vil løbende blive opdateret på hjemmesiden og foreningen vil være vært for lidt drikkevarer ved afslutning

9. Øvrigt:
a. Vi skal have undersøgt, hvor medlemmerne skal finde fast information i forhold til egen hjemmeside og Probo – bestyrelsen afventer at ALLE medlemmer bliver oprettet i Probo
b. Vi opfordrer fortsat medlemmerne til at komme med forslag til aktiviteter der kan øge sammenholdet i foreningen
c. Sleipnersvej 45 & 48 har spurgt til muligt medlemskab af foreningen. Bo undersøger eventuelle implikationer med administrator

Næste møde afholdes 5. september 2022 – vi modtager gerne emner fra foreningen