Sommerbrev 2008

Sommerorientering

Kære grundejere


Siden generalforsamlingen har der været:

1.      Afholdt 1 bestyrelsesmøde.

2.      Foretaget inspektioner af vore veje og dræn.

3.                                         for overholdelse af § 5 i vore love.

4.      Deltagelse i Vandværket Vængets generalforsamling d. 25.-5.

5.      Deltagelse i Grundejerforeningen Strandlygårds generalforsamling d. 1.6. (Trappelauget)

Ad.1-2-3.   Det ændrede vejudvalg, der blev resultatet efter generalforsamlingen, er allerede velfungerende bl.a. fordi både Jørn Lippert og Kai Duckert Jansen tilbringer meget tid i vort dejlige område. Der har været afholdt møder med et fåtal af grundejere, som måtte erindres om deres forpligtigelser overfor foreningen.

Vore veje: Vinteren har igen været mild og efterladt vore veje uden større skader. Veje og rabatter, der ødelægges af grundejerne eller deres leverandører, skal omgående udbedres af pågældende grundejer. Vejudvalget følger tæt op på dette.

Det generelle billede er imidlertid vel vedligeholdte grunde, hegn og rabatter.

Vore dræn: Vi fortsætter kortlægningen af dræn indenfor foreningens område.

Ad 4. Formanden og kassereren deltog som privatpersoner/andelshavere p.g.a. 2 større budgetoverskridelser og et forslag fra Vængets bestyrelse, der ville fjerne vores ret til på vandværkets regning at få sløjfet de gamle stophaner inde ved husene.

Budgetoverskridelserne var velbegrundede IT-relaterede udgifter i forbindelse med vandværkets hjemtagelse af vandafgiftsafregningen fra Gribskov kommune.

Vandværkets bestyrelsesforslag blev trukket tilbage, og I kan læse flere detaljer i det referat, som vandværket udsender.

Ad 5. Som det fremgår af vort budget, har vi en aftale med Trappelauget om at bidrage til vedligeholdelsesudgifterne under følgende forudsætninger og bidrags model: Gribskov Kommune betaler 75 %. Der foreligger en skriftlig aftale med den

Trappelauget og øvrige benyttende grundejerforeninger betaler 20 %.

tidligere Helsinge Kommune, som er indgået, fordi der er offentlig adgang til trappen.

Strandgaarden betaler 5 %.

Dette ville Gribskov Kommune på trods af den skriftlige aftale ikke deltage i, og vedligeholdelsen blev derfor ikke gennemført.

Trappelauget fremlagde efter sidste års trappesyn (april 2007) et tilbud på vedligeholdelse på ca. 225.000 kr.

Ved trappesyn d. 28/4 2008 fandt kommunen som tilsynsmyndighed trappens stand så dårlig, at man lukkede den. Trappelauget genfremsendte derfor tilbudet fra 2007, som skal behandles i trafikudvalget d. 26/6 og - hvis det overlever her - bringes videre til økonomiudvalget.

I må derfor belave jer på at trappen ikke bliver genåbnet på kort sigt.

Vi har i bestyrelsen besluttet at tilbyde trappelauget vor assistance i forhandlingerne med Gribskov Kommune, således at sagen måske kan fremmes, og trappen bringes i brugbar stand allerede i denne sommer. Vi har tænkt os at foreslå samme model som blev anvendt i Ølfabriksagen, nemlig et udvalg bestående af repræsentanter fra de 5 grundejerforeninger, der har brugerinteresser i denne strandtrappe.

Diverse: Dette års store lokalpolitiske drama er Gribskov Kommunes opsigelse af gamle aftaler om, at vedligeholde de private grusveje for grundejernes regning. Aftalerne er opsagt pr. 31/12 2008.

Ingen vil overtage dette arbejde, derfor dramaet med borgermøder etc.

Vores forening har asfaltveje, som vi selv vedligeholder, og er derfor ikke omfattet af dramaet, hvilket vi kan takke vore forgængere for.

Investeringer i bedre trafiksikkerhed:

Bestyrelsen drøfter for øjeblikket følgende, der under en eller anden form vil dukke op som udgift satte forslag på næste års generalforsamling:

1.      Ca. 7 nye 20 km hastighedsskilte i øjenhøjde ca. 1,20 m over rabatten.

2.      Hajtænder Odinsvej - Midgårdsvej og Slejpnersvej - Odinsvej i alt 8 striber hajtænder

3.      Fornyelse af visse vejnavne skilte.

Dette var en kort status, og bestyrelsen ønsker alle en god sommer, som rent vejrmæssigt må siges at være begyndt helt fantastisk.