Referat GF 2021

GF 9. juni 2021 Referat

REFERAT GF 9. juni 2021

Ved generalforsamlingen var 26 medlemmer repræsenteret, enten ved personligt fremmøde eller ved fuldmagt.

Dagsordenspunkt 1 – Valg af dirigent

Bent Outzen (Vejby Strandvej 59) blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var indkaldt en dag senere end de i vedtægterne påkrævede tre uger. Da det ikke gav anledning til bemærkninger, blev generalforsamlingen erklæret beslutningsdygtig.    

 

Dagsordenspunkt 2 – Bestyrelsens beretning

Louise Møller aflagde bestyrelsens beretning.

 

Efter opfordring på sidste års generalforsamling har bestyrelsen kigget nærmere på foreningens veje. Efter rådgivning fra en uvildig ingeniør har bestyrelsen vurderet, at det ikke er muligt at ændre den nuværende placering af vejbump grundet afstandskrav anført i Færdselsloven eller helt ændre chikanetype. Det er dog bestyrelsens vurdering, at der skal gøres noget ved trafiksikkerheden. 

 

Som vedtaget på sidste års generalforsamling har bestyrelsen igangsat et forsøg med fælles haveaffaldsindhentning. Grundet Covid19 blev dette ikke eksekveret sidste år, men vil i stedet blive kalendersat medio oktober i år. Bestyrelsen anerkender det indkomne forslag om at fjerne budgetposten på kr. 30.000, men indstiller til, at beslutningen fra sidste års generalforsamling fastholdes og evalueres på generalforsamlingen i 2022.

 

I efteråret 2019 bad bestyrelsen Advodan undersøge muligheden for at etablere en ny strandtrappe ved Mågevej. På baggrund af en gennemgang af sagens materiale og tidligere afgørelse samt en dialog med Kystdirektoratet, vurderede Advodan, at det ikke ville være muligt at få medhold i en evt. klagesag. Det har tilmed ikke været muligt at få en tilkendegivelse fra Gribskov Kommune, hvorfor bestyrelsen har besluttet at indstille arbejdet hermed. Hvis der skulle være frivillige kræfter i foreningen, som ønsker at arbejde videre med strandtrappe-projektet, støtter bestyrelsen op om dette.

 

Flere medlemmer har i løbet af året påpeget behovet for højere internethastighed. Bestyrelsen stiller sig ikke i spidsen for at afsøge evt. tilskudsordninger og foreningen bidrager som udgangspunkt heller ikke økonomisk til sådanne projekter, men bestyrelsen støtter op om, at der evt. nedsættes et udvalg, som vil arbejde videre hermed. 

 

Bestyrelsen har indledt arbejdet med GDPR og udarbejdelsen af en privatlivspolitik. Denne udsendes snarest, og alle foreningens medlemmer bedes i den forbindelse tage aktiv stilling til brugen af data. 

 

Bestyrelsen ønsker at styrke det gode naboskab og skabe dialog mellem foreningens medlemmer. Til det tænkes Facebook at være en oplagt platform. Bestyrelsen ønsker ikke at drive initiativet, men søger frivillige som vil facilitere dialogen. Det er vigtigt at understrege, at platformen ikke er tiltænkt sagsbehandling, men udelukkende den mere uformelle dialog som information om loppemarkeder, arrangementer osv. 

 

Beretningen gav ikke anledning til bemærkninger og blev herefter godkendt. 

 

Dagsordenspunkt 3 – Forelæggelse af det reviderede regnskab

Henning Wass henviste til det udsendte materiale. Regnskabet blev godkendt uden yderligere bemærkninger.

 

Dagsordenspunkt 4 – Indkomne forslag

4.1 Administration og bogholderi (vedtaget)

Bestyrelsen blev givet mandat til at finde en administrator til varetagelse af den daglige drift af foreningen, herunder håndtering af medlemsdata og bogholderi.    

 

4.2 Øget trafiksikkerhed (vedtaget)

Det blev besluttet, at der afsættes midler til at øge trafiksikkerheden i området. Det blev dog påpeget, at der tidligere har været forsøgt opsat ’Legende børn’-skilte uden nogen mærkbar effekt. Som anført i beretningen, vurderer bestyrelsen efter rådgivning fra en uvildig ingeniør, at det ikke er muligt at ændre den nuværende placering af vejbump grundet afstandskrav anført i Færdselsloven eller helt ændre chikanetype. Der er dog tidligere vedtaget etablering af i alt 16 vejbump, hvorfor der fortsat er mulighed for at etablere de resterende.

 

4.3 Forskønnelse af grønne områder (forkastet)

Forslaget gav anledning til en drøftelse omkring beplantning og det løbende vedligehold af områderne. Der var enighed om, at forslaget ikke må resultere i øget ukrudt og tilgroning. Forslaget blev forkastet. Bestyrelsen understregede dog, at der vil blive fundet en permanent løsning for den midlertidigt udlagte plade ved Mågevej. 

 

4.4  Fjernelse af budgetposten ’Haveaffaldsindsamling’ (forkastet)

Forslaget gav anledning til en længere drøftelse af selve bevæggrunden for haveaffaldsindsamling og om dette kan betragtes som et fælles anliggende jf. foreningens formål. Bestyrelsen indstillede til, at beslutningen fra sidste års generalforsamling fastholdes, og at der udover en evaluering af forsøget tages en principiel drøftelse på generalforsamlingen i 2022. Forsamlingen godkendte dette og forslaget blev som følge heraf forkastet.

 

4.5 Tidspunkt for afholdelse af generalforsamling (forkastet)

Forslaget blev forkastet. Bestyrelsen blev dog opfordret til at tage forslaget til efterretning ifm. planlægning af kommende generalforsamlinger.

 

4.6 Etablering af bredbånd (vedtaget)

Der var opbakning til, at der nedsættes en arbejdsgruppe, som skal afdække interessen for og aktivt søge at opnå tilskud via bredbåndspuljen. Bestyrelsen stiller sig ikke i spidsen for et sådant arbejde og interesserede opfordres derfor til at melde sig.

 

 

 

Dagsordenspunkt 5 – Takstblad, bevillinger og budget

Henning Wass henviste til det udsendte materiale. På baggrund af den manglende tilslutning til forslag 4.3 blev udgiftssiden justeret således, at foreningen samlet set ender ud med et underskud på knap kr. 50.000.

 

Det blev ligeledes påpeget, at beslutningen om at finde en administrator til varetagelse af den daglige drift kan afstedkomme en kontingentstigning fra 2022.

 

Takstblad, bevillinger og budget blev godkendt uden yderligere bemærkninger.

 

Dagsordenspunkt 6 – Valg til bestyrelse mm.

Niels Bang Andersen blev genvalgt til bestyrelsen. Bestyrelsen består desuden af Louise Møller, Charlotte Jørgensen og Bo Hammer Aagesen.

 

Som bilagskontrollant blev Anne Beck genvalgt.

 

Dagsordenspunkt 7 – Eventuelt

Der blev spurgt til udbedring af Vejby Strandvej. Bestyrelsen har været i kontakt med Gribskov Kommune, som forventes at have vejen med i deres asfaltplaner for 2021-2022.