Referat 2024

Ordinær GF Februar 2024

Kære medlemmer,

Nedenfor findes referat og formandens beretning fra årets Ordinære Generalforsamling 2024, som blev afholdt både fysisk og virtuelt d. 22. februar 2024. For mere læsevenlig udgave vil vi endnu engang minde vores medlemmer om at tilmelde sig Probo, hvormed man sikrer sig selv at modtage alle informationer direkte.

Vi ser frem til et nyt år i bestyrelsen og takker for tilliden.

Håber I alle vil nyde vores skønne område i Vejby.


De bedste hilsener

Bestyrelsen

Årsberetning

København, 22. februar 2024

Formandens årsberetning


Kære Generalforsamling,


Tak for fremmødet til årets Generalforsamling i Grundejerforeningen Strandgaarden Vejby og velkommen til nye medlemmer i foreningen. Vi takker for året der er gået og for den tillid der er udvist til bestyrelsen.


Som bestyrelse har vi sat stor pris på de mange gode input der er kommet undervejs, samt den generelle opbakning efter sidste års generalforsamling. Med en fuldt bemandet bestyrelse på 5 medlemmer, har vi oplevet en velfungerende bestyrelse, hvor der har været bredere diskussioner om de forskellige emner, og dermed sikret en mere alsidig repræsentation af medlemmernes interesser.


Som formand har jeg sat stor pris på denne styrkelse af fællesskabet og ser frem til et fantastisk 2024. Vi har igennem året afholdt 5 bestyrelsesmøder. Disse er afholdt planmæssigt og referat fra bestyrelsesmøderne findes på vores hjemmeside og er desuden udsendt via Probo. Følgende emner har været behandlet i det forgangne år:


Udsigtspunktet Mågevej

Efter godkendelse af projekt og budget fra sidste GF er udsigtspunktet nu blevet repareret og fornyet, og vi takker for de mange positive tilbagemeldinger vi har fået.


Veje & Rabatter

Vi har planlagt en større gennemgang af vores vejnet i foråret, da der dels er en større skade der skal repareres, og at vi samtidig oplever flere trykskader rundt i foreningen.


Vejene belastes i et meget større omfang end tidligere med mere frekvent tung trafik. Vi har en formodning om, at dette relaterer til flere istandsættelser/nybygninger samt levering af varer i området.


Vi vil på denne GF debattere en budgetramme for gennemgang og udbedring.


Samtidig er der nu etableret fibernet i vores forening. Bestyrelsen har ikke været involveret ej heller informeret omkring etableringens omfang, og har derfor løbende taget kontakt til den ansvarlige udbyder, Global Connect for at forstå forløbet og forventninger til reetableringen.

Vi har en skriftlig garanti fra Global Connect at alle rabatter reetableres fuldt ud, ligesom diverse belægninger og vil blive reetableret. Vi følger dette tæt, og vil samtidig anmode om, at I giver Global Connect og os besked, hvis der måtte være mangler.


Ordensreglement

Vi modtager løbende henvendelser omkring manglende overholdelse af ordensreglementet. Vi vil fra bestyrelsens side sende reminder ud tidligt på sæsonen, ligesom vi gerne vil opfordre til at lejere og andre gæster oplyses om foreningens ordensregler.


Reglerne vil blive oversat til engelsk mhp. at hjælpe eventuelle udlejere med at sikre informationen er tilgængelig.

 

Administrator & Kontingent

Vi har i det forgangne år holdt evalueringsmøde med Administrator. Generelt vurderer vi fortsat at foreningen har fordel af at anvende administrator og vi vil gerne takke for deres håndtering af foreningens administration.


Vi har haft få restancer i forhold til betaling af kontingent og alle er løst via dialog. Vi vil gerne opfordre til at alle medlemmer tilmelder sig betalingsservice, så vi minimerer behovet for opfølgning.


Bjørnemosen/Dræn

Vedr. Bjørnemosen, er vi fortsat i dialog med naboforening om muligheder for oprensning til biotop med stor biodiversitet og vandspejl som sø samt etablering af sti.


Dog har vi en igangværende tvist med selvsamme forening grundet manglede afløb af vand ned til Bjørnemosen fra vores forening. Vi har som bestyrelse ikke været opmærksom på, at foreningen tidligere har påtaget sig rensning af vores dræn. Dette iværksættes så snart vejret igen tillader det, og vi forventer det løser eventuelle udfordringer med manglende afløb.


Haveaffaldsindsamling

Vi gennemførte som bevilget vores haveaffaldsindsamling i efteråret. Der var igen en god tilslutning og der blev afhentet ca. 8,0 ton haveaffald. Omkostningen til afhentning blev på ca. samme niveau som sidste år.


Loppemarked

Med lokale kræfter drevet af Ida Bang blev der igen i år afholdt loppemarked, som foreningen støttede med drikkevarer. Vi ønsker gerne flere af disse initiativer, som styrker fællesskabet i foreningen.


Vedtægter

Bestyrelsen har en ambition om at få gennemgået og moderniseret vores vedtægter. Vi havde håbet dette arbejde kunne være klar til GF, men har grundet andre opgaver valgt at dette arbejde vil pågå i løbet af 2024.


Kommunikation med medlemmerne

Vi glæder os over at de fleste nu er tilmeldt Probo og vil fortsat opfordre de sidste til at komme på platformen. Tag fat i Administrator, så du ikke går glip af opdateringer, referater og indkaldelser.


Derudover har vi opdateret og opdaterer løbende vores hjemmeside, hvor alle informationer også kan findes.


Bestyrelsen

Bestyrelsen består som nævnt af fem deltagere i overensstemmelse med vores vedtægter. På valg i år er Erik, Christian og Jesper, som alle gerne vil fortsætte arbejdet i bestyrelsen, hvilket vi er taknemmelige for. Vi modtager naturligvis også meget gerne nye kandidaturer, såfremt flere måtte ønske at bidrage til foreningens virke.


Vi takker endnu engang for foreningens tillid og ser frem til et nyt fantastisk år i vores Grundejerforening.

 

De bedste hilsener

Bestyrelsen

 

Referat Ordinær generalforsamling

Grundejerforeningen Strandgaarden 3210 Vejby


Virtuelt tilstede: 3 tilmeldt: 1 deltog, 1 tekniske problemer

Fysisk tilstede: 9, et afbud på dagen

Fuldmagt: 0


Tirsdag d. 22. februar 2024 kl. 18.00 - ca. 20.00

Southamptongade 4, 2150 Nordhavn


1. Valg af dirigent

 • Dirigent valgt: Christian
 • Erklærer at generalforsamlingen er indkaldt rettidigt og er beslutningsdygtig.


 •   

2. Formandens beretning for det forløbne år

 • Bo (formand) løb den udsendte beretning igennem.

 

Kommentarer:

 • Obs på rabatter køres i stykker ved leverancer. Som udgangspunkt er det skadevolder, der skal udbedre.
 • Der er meget vand i området pt. Dræn renses af grundejerforeningen, men ellers er det grundejers eget ansvar at holde sin grund fri for vand (dræn, faskiner mv.).
 • Bestyrelsen overvejer at udfærdige et lille informationsskriv vedr. dette (dræn, faskiner, planter etc.)
 • Loppemarked forventes gennemført 15. juni 2024. Ida har tilbudt igen i år at være tovholder på dette.

  

3.  Forelæggelse af det reviderede regnskab

 • Bo (formand) gennemgik regnskabet. Ingen bemærkninger.
 • Godkendt

 

4. Rettidigt indkomne forslag

 1. Kontingentforhøjelse: Bestyrelsen foreslår en kontingentforhøjelse. Oplæg 850 kr./årligt, så der er balance mellem indtægter og udgifter.

 

Kommentarer:

 • Morten: Tilslutter sig. Ønsker at det afspejler udgifter.
 • Marianne: Fint med kontingentforhøjelse. Man kan måske overveje en gradvis stigning fremover.
 • Erik: Bestyrelsen overvejer evt. indeksregulering fremadrettet.
 • Bo: Takstblad kan drøftes igen til næste generalforsamling.

  

 • Efter lidt debat enighed om at hæve til 850 kr./årligt.
 • Vejbidrag ændres fra 300 til 425 kr./årligt
 • Indmeldelse ændres fra 200 til 50% af kontingent, dvs. 425 kr. med nuværende takster

  

5. Vedtagelse af takstblad, bevillinger og budget

  

 • Budget har de nye takster som forudsætning 
 • Budget til veje og dræn skal ses som et samlet buget 50.000,- der kan fordeles mellem de 2 poster
 • Forslag til budget enstemmigt vedtaget

  

6. Valg til bestyrelse

Bo Hammer Aagesen (Valgt 2023 – ikke på valg)

Christian Stig Andersen (Valgt 2022 - på valg)

Erik Lorentz Larsen (Valgt 2022 - på valg)

Jesper Gudmann (Valgt 2022 - på valg)

Pia Classen (Valgt 2023 – ikke på valg)

Charlotte Grube Jørgensen (Suppl) (Valgt 2023 – ikke på valg)

 

 • Christian, Jesper og Erik genopstiller gerne.
 • Ingen andre opstiller
 • Alle 3 genvælges
 • De 3 takker for tilliden

  

7. Eventuelt

 • Generelt: Ros til bestyrelse for årets arbejde, og tak for lån af lokalerne til generalforsamlingen.
 • Haveaffald: Generel tilfredshed med ordning med afhentning af kviste/grene. Forslag om omdannelse af kviste/grene til kvas via speciel vognmand hvis muligt. Enkelt ønske om oftere afhentning og forårs afhentning
 • Fjernelse af asfalt og erstatning med grusveje
  • Morten: Kan man forestille sig af fjerne asfalten og erstatte det med grus?
  • Erik: Det er ikke en simpel diskussion, men er frisk på at tage den
  • Bo: Vi tager det op i bestyrelsen evt. nedsættes et beboerudvalg.
 • Trafiksikkerhed i forhold til bevoksning der breder sig ud på Holløselund strandvej – Vejby Strandvej
  • Marianne: Fremfører at der er udfordringer når bevoksning ikke holdes – at man så kommer langt ud på vejen, med forøget risiko for at blive påkørt
  • Erik: Erik gør opmærksom på at stiplingen på den nye asfalt ikke anviser fortov/cykelsti.

  

Afslutning

 

Bo takkede for opbakningen og bestyrelsen konstituerede sig umiddelbart efter mødet. Bo genvalgt som formand. 

 

Årshjul blev fastlagt: Bestyrelsesmøde i 2024 forventes gennemført på flg. datoer. 4/4, 6/6, 5/9, 5/12.