Efterårsbrev 2011

Medlemsorientering Oktober 2011

Kære medlemmer

Udover foreningens almene drift, har bestyrelsen siden generalforsamlingen haft fokus på:

Strandadgang

Strandtrappe

Inddrivelse af foreningens tilgodehavende

Strandadgang via de etablerede trapper:

Som vi har set, er det ikke lykkedes for Gribskov kommune at få åbnet de trapper, de mente der var hjemmel til at få åbnet. Dette emne er igen oppe på et møde i kommunen d. 2/11 2011.

Strandadgang via den besluttede trappe ved vort areal ud for Mågevej:

Som lovet ved generalforsamlingen ville vi ikke gå ud i en investering, hvis kommunen lykkedes med de planlagte åbninger, hvilket vi må konstatere, at de endnu ikke er lykkedes med. Derfor er vi nu gået i gang med at søge de nødvendige tilladelser til at genopføre vor tidligere trappe. Ansøgningen blev sendt i oktober, og herefter er vi ikke herre over processen.  Ansøgningen er også sendt til kommunen, hvor den tages op ved mødet om trapperne d. 2/11 2011.

På generalforsamlingen i februar 2012 vil I modtage seneste status og trappeprojektet vil endnu engang blive drøftet, før vi investerer i den fysiske trappe.

Det er bestyrelsens håb, at trappen kan stå færdig i maj 2012, hvis I ønsker det, og myndighederne tillader det.

Inddrivelse af foreningens tilgodehavende:

Foreningen arbejder ved hjælp fra fogedretten med at inddrive eller sikre vore tilgodehavender.

Foreningens - efter vor viden - første retssag mod et medlem.

Foreningen har desværre som tidligere orienteret om kørt en nødvendig retssag siden 2008 og i denne sag er der blevet afsagt dom i Helsingør ret d. 10. oktober 2011.

Dommen giver GF Strandgaarden ret i vores påstand og lyder:

”Thi kendes for ret:

Sagsøgte xxxxxxx skal inden 14 dage til sagsøgeren GF Strandgaarden, betale kr. 14.025,- med proces rente fra 8. november 2010 samt sagens omkostninger med kr. 4.500,-.”

Retten stadfæster, at de sagsøgte er ansvarlige for skaderne og skal betale for udbedring heraf, da skaderne skete ved culpøs adfærd - (strafskyldig på grund af uagtsomhed).

Vort område:

Fra bestyrelsen vil vi gerne takke for den store indsats der ydes hos de enkelte medlemmer, så vort område fremstår så smukt, som vi alle ønsker det.

Vore veje:

Bestyrelsen arbejder med planer om at asfaltere ca. 6.400 m2 i 2013 dvs. lidt over halvdelen af vort vejnet. Mere om dette til generalforsamlingen d. 28. februar 2012.

De venligste hilsener

Bestyrelsen