Generalforsamling feb 2022

Forslag

Modtagne forslag:

Bestyrelsen har modtaget følgende forslag:

  1. Ida & Niels Bang, SL 41: At Bestyrelsen arrangerer et kursus i brug af hjertestarteren, som jeg lige har tjekket priserne er det omkring 6.000 (16 deltagere), da vi skal holde det i weekend og på stedet. Foråret 22.
  2. Ida & Niels Bang, SL 41: At der etableres et udvalg til at arrangere en loppemarkedsdag, 10-14, annonceret i områdets andre sommerhusområder (for at minimerer biler) 
  3. Ida & Niels Bang, SL 41: At bestyrelsen opfordrer alle parceller til at tilmelde sig nabohjælp (kriminalpræventivt redskab), der via stor deltagelse, en app, samt skiltning, kan hjælpe hinanden ved besøg af eventuelle tyveknægte.
  4. Pia & Henning Wass, SL 40: At der bliver lavet svingsten på indersiden af Sleipnersvej. Regner med at det vil koste kr. 25.000.

Som det fremgår af agendaen, vil vi på mødet præsentere vores nye administrator og tilhørende forslag til vedtægtsændringerne, forslag til ændring af takstblad og forslag til budget for 2022. Vedhæftet findes de forslåede vedtægtsændringer, samt revideret budget for 2022, hvor virkningerne af de nye takstbladsforslag og økonomi i relation til veje er medtaget.

Forslag vedtægtsændringer

§8 ændres fra nuværende:


”…På den ordinære generalforsamling vælges en bestyrelse på mindst 3 og gerne 5 personer. (E. Rahbech's servitut)
I ulige år vælges 2 personer, 2 bilagskontrollanter. I lige år 3 personer og en suppleant til bestyrelsen. Bestyrelsen konstituerer sig efterfølgende.
Valgbar til bestyrelsen er ejere eller myndige samboende medlemmer af ejerens husstand. Alle valg gælder for 2 år…”

Til i stedet:
”…På den ordinære generalforsamling vælges en bestyrelse på mindst 3 og gerne 5 personer. (E. Rahbech's servitut)
I ulige år vælges 2 personer og en suppleant. I lige år 3 personer til bestyrelsen. Bestyrelsen konstituerer sig efterfølgende.
Valgbar til bestyrelsen er ejere eller myndige samboende medlemmer af ejerens husstand. Alle valg gælder for 2 år…”


§16 og § 17 tilføjes som følgende:


§ 16. Administration
Generalforsamlingen kan beslutte, at ejerforeningen skal antage en administrator til bistand ved varetagelsen af ejendommens daglige drift.
Stk. 2. Administrator må ikke være ejer i ejerforeningen og må ikke være dennes revisor.

§ 17. Bestyrelsens kommunikation med ejerne
Al kommunikation mellem ejerforeningen og ejerne, herunder indkaldelse til generalforsamling, fremsendelse af fuldmagter og forslag, udsendelse af referater og påkrav, kan ske digitalt ved e-mail eller andet almindeligt anerkendt elektronisk medie.
Stk. 2. Ejerne har pligt til at orientere ejerforeningens bestyrelse eller en eventuel administrator om den elektroniske adresse, der kan bruges til kommunikation med ejeren. Ved ændringer i ejerens elektroniske adresse har ejeren pligt til at orientere ejerforeningens bestyrelse eller en eventuel administrator herom. I modsat fald anses indkaldelser mv., som er sendt til den senest oplyste adresse, for at være kommet frem.
Stk. 3. Ejere, som er fritaget fra modtagelse af digital post fra det offentlige, kan mod fremvisning af dokumentation herfor, blive fritaget for den i stk. 1 angivne kommunikationsform.
Stk. 4. Ejere, der har behov for en papirudskrift af meddelelser fra bestyrelsen kan rekvirere en sådan hos bestyrelsen eller en eventuel administrator mod betaling af et nærmere fastsat, rimeligt gebyr.